رتبه بندی طرح های کسب وکار سرمایه گذاری خطرپذیر با روش تحلیل پوششی داده ها- مورد مطالعه: یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

ارزیابی در صنعت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یکی از موضوعات چالشی فعالان و محققان این حوزه است. زمان بسیار محدود ارزیابی، عدم وجود اطلاعات مورد نیاز برای امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، خطاهای شناختی ارزیاب و ... همگی موجب شده تا ارزیابی طرح‌ها در سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر از دیگر موارد مشابه مجزا گردد و دقت و سرعت در ارزیابی به یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر تبدیل شود. در این مقاله تلاش می‌شود تا با استفاده از روش ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها، کارآیی متقاطع و روش تصمیم‌گیری ویکور، بخشی از مشکلات ارزیابی به وسیله کاهش زمان غربال‌گری، کاهش تأثیر سلیقه و تعصبات ارزیاب، فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری گروهی، فراهم کردن امکان مقایسه تعداد زیاد گزینه‌ها با در نظر گرفتن تعداد زیاد معیارها و وزن آنها، عدم نیاز به تعیین وزن‌ معیارها تعدیل گردد. برای این منظور از طریق مصاحبه با فعالان داخلی سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر معیارهای بومی استخراج شدند و عملکرد مدل ریاضی پیشنهادی با پیاده‌سازی در شرکت سرمایه‌گذاری کارآفرینی هاتف و مقایسه با نظر خبرگان، بررسی گردید. مجموعه‌ معیارهای بومی و همچنین ارائه روش ساده و کارآمد ریاضی تصمیم‌گیری، بدون نیاز به وزن معیارها و یکسان کردن بعد معیارها از جمله دستاوردهای این پژوهش می‌باشد. نتیجه به‌دست‌آمده از مدل برای طرح رتبه اول با نظر ارزیابان شرکت برای اطلاق طرح نمونه به آن، همخوانی داشت البته اطلاعات کافی برای مقایسه رتبه‌بندی سایر طرح‌ها با نظر کارشناسان در دست نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking Venture Capital Business Plans by Data Envelopment Analysis Method: A Case Study of an Iranian venture capital company

نویسندگان [English]

  • Saman Ahsanizadeh 1
  • Mir Saman Pishvaee 2
  • Amir Ali Karimi 1
1 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

of Hatef Company
Evaluation in venture capital industry is one of the most challenging issues from practitioners' and researchers' points of view. Limited time of evaluation, lack of financial data especially from ventures, heuristics and biases in evaluating and some other issues differentiate venture capital evaluation process from other investment methods. Also the speed and accuracy of evaluation are two key success factors for venture capitalists. In this paper, we attempt to overcome some of evaluation challenges by using several mathematical methods including data envelopment analysis (DEA), cross efficiency and VIKOR through decreasing screening time, reducing biased effects and enabling group decision-making with variety of weights. This method does not need any weights as they are calculated within the model. For the purpose of this study, some interviews are conducted and domestic criteria are extracted. The performance of the proposed model is investigated with the aid of the Hatef Company case study. Thereafter, we present a group of domestic criteria, and a standard and mathematical method to support decision-making without any needs for criteria weights or normalization. The results derived from the model are similar to the experts' opinions about the best project, but there are not adequate data to compare the ranking of another project with the experts' opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Venture Capital
  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • Cross efficiency
  • VIKOR
Audretsch, D., Bönte, W. & Mahagaonkar, P., 2012. Financial signaling by innovative nascent ventures: The relevance of patents and prototypes. Res. Policy, 41(8), pp. 1407-1421.
Banker, A., Charnes, R. & Cooper, W., 2012. Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. S. M. Science, and N. Sep, 30(9), pp. 1078–1092.
Beim, G., 2004. Selecting Projects for Venture Capital Funding: A Multiple Criteria Decision Approach. 1 ed. Moren Lé vesque: Whistler.
Block, J. & De Vries, G., 2014. Trademarks and venture capital valuation. J. Bus. Venture, 29(4), pp. 525–542.
Chan, C. S. R. & Park, H., 2013. The influence of dispositional affect and cognition on venture investment portfolio concentration. J. Bus. Ventur., 28(3), pp. 397–412.
Charnes, A., Cooper, W. W. & Rhodes, E., 1979. Measuring the efficiency of decision-making units. Eur. J. Oper. Res, 3(6), pp. 339.
Dawes, R. M., Faust, D. & Meehl, P. E., 1989. Clinical versus actuarial judgment. Science, 243(4899), p. 1668–1674.
Dotzler, F., 2001. What do venture capitalist really do, and where do they learn to do it?. J. Priv. Equity, 5(1), pp. 6-12.
Franke, N., Gruber, M., Harhoff, M. & Henkel, J., 2006. What you are is what you like—similarity biases in venture capitalists’ evaluations of start-up teams. J. Bus. Ventur, 21(6), pp. 802–826.
Hall, J. & Hofer, C., 1993. Venture capitalists› decision criteria in new venture evaluation. Journal of Business Venturing, 8(1), pp. 25-42.
Herron, L. & Robinson, R., 1993. A structural model of the effects of entrepreneurial characteristics on venture performance. J. Bus. Ventur, 8(3), pp. 281–294.
Kollmann, T. & Kuckertz, A., 2010. Evaluation uncertainty of venture capitalists’ investment criteria. J. Bus. Res, 63(7), pp. 741-747.
Macmillan, I., Siegel, R. & Narasimha, P., 1985. Criteria used by venture capitalists to evaluate new venture proposals. Journal of Business Venturing, 1(1), pp. 119-128.
Macmillan, I., Zemann, L. & Subbanarasimha, P., 1987. Criteria distinguishing successful from unsuccessful ventures in the venture screening process. Journal of Business Venturing, 2(2), pp. 123-137.
Opricovic, S. & Tzeng, G. H., 2004. European journal of operational research. European journal of operational research, 165(2), pp. 445-455.
Pandey, I. M. & Jang, A., 1996. Venture capital for financing technology in Taiwan. Technovation, 16(9), pp. 499-514.
Rah, J., Jung, K. & Lee, J., 1994. Validation of the venture evaluation model in Korea. Journal of Business Venturing, 9(6), pp. 509-524.
Ramsinghani, M., 2014. «The Business of Venture Capital». 1 ed. New Jersey: John Wiley & Sons.
Ramsinghani, M., 2014. The business of venture capital. New Jersey: John Wiley & Sons.
Sandberg, W. & Hofer, C., 1987. Improving new venture performance: The role of strategy, industry structure, and the entrepreneur. Journal of Business Venturing, 2(1), pp. 5-28.
Siri Terjesen, R. D., Patel, P. C., Fiet, J. O. & D’Souza, R., 2013. Normative rationality in venture capital financing.. technovation, 33(1), pp. 255–264.
Siskos, J. & Zopounidis, C., 1987. The evaluation criteria of the venture capital investment activity: An interactive assessment. Eur. J. Oper. Res, 31(3), pp. 304–313.
Timmons, J. A. & Bygrave, W. D., 1986. Venture capital’s role in financing innovation for economic growth. J. Bus. Ventur, 1(2), pp. 161-176.
Treville, S., Petty, J. S. & Wager, S., 2014. Economies of extremes : Lessons from venture-capital decision making. J. Oper. Manag, 32(6), pp. 387–398.
Tyebjee, T. & Bruno, A., 1984. A Model of Venture Capitalist Investment Activity. Management Science, 30(9), pp. 1051-1066.
Zacharakis, A. L. & Shepherd, D., 2001. The nature of information and overconfidence on venture capitalists’ decision making. J. Bus. Ventur, 16(4), pp. 311–332.
Zacharakis, A. & Meyer, G., 2000. The potential of actuarial decision models. Journal of Business Venturing, 15(4), pp. 323-346.
Zhang, X., 2012a. Venture Capital Investment Base on Grey Relational Theory. Phys. Procedia, 33(1), pp. 1825-1832.
Zhang, X., 2012b. Venture Capital Investment Selection Decision-making Base on Fuzzy Theory. Phys. Procedia., 25(1), pp. 1369–1375.
Zopounidis, C., 1994. Venture capital modeling: Evaluation criteria for the appraisal of investments. The Financier ACMT, 1(2), pp. 54-64.
اسلامی بیدگلی،غ. و بیگدلو،م.،1384. بررسی معیارهای موثر در ارزیابی کسب وکارهای مخاطره آمیز کارآفرینانه. دانش مدیریت،جلد 68،صص. 3-29.
اسلامی بیدگلی، م. و احمدی اول، غ.، 1389. بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح‌های کارآفرینانه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای. نشریه توسعه کارآفرینی، 8(1)، صص. 99-120.
باقری،ک.،1383. سرمایه‌گذاری خطرپذیر. تهران: انتشارات بنیاد توسعه فردا.
درخشان، ش. و محمدی، پ.،1393. اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر. نشریه علمی-پژوهشی مدیریت نوآوری، (4)3، صص. 131-152.
طحاری مهرجردی، م.، شاکری، ف. و بابایی، ح.، 1391. تحلیل کارآیی و رتبه‌بندی سیستم فرودگاه های کشور با استفاده از رویکرد ارزیابی کارآیی متقاطع. پژوهشنامه حمل و نقل، (3)9،صص. 275-291.