طراحی و تبیین الگوی مناسب ﻧﻮآوری در ارتش ﺑﺮ مبنای تدابیر فرمانده کل قوا (ﻣﺪ ﻇﻠﻪ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام علی)ع(، تهران، ایران

2 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق که برگرفته از پروژه ای است که در سطح ارتش انجام گرفته، طراحی و تبیین الگوی مناسب نوآوری علمی در ارتش ج.ا.ا بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری است. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی هدف و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﺎورد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ های رهبر انقلاب و ﻧﻴﺰ تعداد 106 نفر از فرماندهان و معاونان آموزش و پژوهش و اعضای هیات علمی دانشگاه های افسری ارتش می باشند. با بررسی تعداد 109 سخنرانی معظم له، از طریق روش تحلیل محتوا 67 گویه استخراج شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی، در نهایت در قالب 12 عامل ارائه گردید. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت از اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و ﻣﻴﺪاﻧﻲ داده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮآوری در ارﺗﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت رهبر انقلاب ﻣﺪﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة اﺑﻌﺎد ﻓﺮدی(قدرت علمی، جرات علمی، انگیزش)، اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ(اﻫﺪاف و راﻫﺒﺮد بر مبنای تولید علم، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و جو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﻨﺎوری و تجهیزات، ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻧﻈﺎم آﻣﻮزشی و نظام پژوهشی) و اﺑﻌﺎد مکتبی(روحیه و تفکر بسیجی، معرفت و ایمان) اﺳﺖ.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and Devising a Suitable Innovation Sample for I.R.I Army According to Supreme Leaders Statements

نویسندگان [English]

  • Omid Ardalan 1
  • mahdi alvani 2
  • naser shahlaie 3
1 Assistant Professor at Imam Ali Offiser Academy,Tehran,Iran
2 Allame Tabatabaei University
3 Associete Professor at AJA University of Command and Staff ,Tehran,Iran
چکیده [English]

The aim of this study was derived from a project that was in the army, define and design a suitable model for innovation in the army of the Islamic Republic is based on the supreme leader. This research is based on the purpose and nature of the exploratory study based on applied research achievements.A survey, documents related to the speech of the Leader of the Revolution and the number 106 Commanders and deputies education, research and university faculty members are military officers.109 lectures, the numbers of holiness, through content analysis, 67 items were extracted. Using factor analysis, finally presented in the form of 12. In this study, data collection tools for documents and questionnaires were used The use of library and field required data have been collected.The results show that the appropriate model based on innovation and creativity in the military commands of the supreme leader is a model that contains Individual aspects (scientific power, scientific courage, motivation), organizational aspects (goals and strategies based on science, organizational structure, organizational culture and climate, technology, equipment, systems, human resources, education and research system) And dimensions bureau (Basiji spirit and thinking, knowledge and faith) is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • Innovation
  • scientific innovation
  • model innovation
  • Iran army
Amabile, T., 1988. A Model of Creativity and Innovation in Organization. Research in Organizational Behavior, 10(13), pp. 126-130.
Glor, E., 2002. Key Factors Influencing Innovation in Government. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 7(2), pp. 1-19.
Kanter, R. M., 2000. When a Thousand Flowers Bloom: Structural, Collective, and Social Conditions for Innovation in Organizations. In: B. Staw & R. Sutton, eds. Research in Organizational Behavio. Elsevier Science, pp. r. Vol. 22, edited by , 2000..
Lam, A., 2004. Organizational Innovation, London: Brunel University.
Leskovar-Špacapan, G. & Bastic, M., 2006. Culture, Entrepreneurship and Market Orientation as Determinants of Organizational Innovation Capability: the Case of Transition Economy. Lisbon, pp. 385-390.
Mintzberg, H., 1989. Mintzberg on Management, Inside Our Strange World of Organization. 3rd ed. Michigan: Free Press.
Morel, L. & Boly, V., 2008. Innovation process evaluation: From self assessment to detailed technological audit. s.l., World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., pp. 381-397.
Pelz, D. & Andrews, F., 1966. Autonomy, coordination and stimulation in relation to scientific achievement. System Research Behavioral Science, 11(2), pp. 89–97.
Rosen, Steven J. 2009. Transformation from inside into military forces. Available at: www.Americanthinker.com. Retrieved 2014-07-22.
Rosen, B. 2008. Civilian participation. Americanthinker.com. Conference on Theories of military innovation, March 5th-7th.
Skerlavaj, M., Song, J. & Lee, Y., 2010. Organizational Learning Culture, Innovative Culture and Innovations in South Korean Firms.. Experts Systems with Applications, Volume 37, pp. 6390- 6403.
Srivastava, A. & Gupta, R., 2008. Leveraging knowledge management for organizational innovation and creativity. India.
Sternberg, R. J. & Lubart, T. I., 1999. The concept of creativity: Prospects and paradigms. In: R. Sternberg, ed. Handbook of creativity. New York: Cambridge University Press, pp. 3-15.
Tushman, M. et al., 2010. Organizational designs and innovation streams. Industrial and Corporate Change, 19(5), pp. 1331–1366.
احمدی، پرویز. 1387. ارتباط استراتژیک موثر بر نوآوری سازمانی. ماهنامه تدبیر، دوره 18، شماره 186، صص. 38-43.
اﻟﻮاﻧﻲ، ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی. 1388. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ نی.
امینی، آرمین. انعامی علمداری، سهراب. 1392. مدیریت دانش و راهبرد نوآوری در سازمان‌های دفاعی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 10، صص.73-90.
اصانلو، پرستو. اسدی، حسن. گودرزی، محمود. کاظم نژاد، انوشیروان. 1385. بررسی تاثیر ارتباط بین ویژگی‌های فردی مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم بر خلاقیت و مدیریت تضاد، فصلنامه حرکت، شماره 30، صص. 29-41.
ﺣﻀﻮری، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد. ﺧﺪادﺣﺴﻴﻨﻲ، ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ. 1384. ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن ﻧﻮآوری در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ اﻳﺮان. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻮر رفتار، دوره 11، ﺷﻤﺎره 42، صص. 37-56.
حسینیان، سیمین. یزدی، سیده‌منور. نیکجو، آسیه. 1384. رابطه ابعاد شخصیت با انگیزه بکارگیری ابتکارو نوآوری شغلی مدیر ان آموزشی، دو فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره 2، شماره 3، صص. 85-94.
دﻓﺖ، رﻳﭽﺎرد ال. 1380. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺌﻮری و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﭘﺎرﺳﺎﺋﻴﺎن و ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﻲ. ﺗﻬﺮان: دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
دهقان فتحی؛هوشیار (1391). ارائه مدل خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانات مقام معظم رهبری. فصلنامه مدیریت نظامی، دوره 12، شماره 48،صص. 113-158.
راﺑﻴﻨﺰ، اﺳﺘﻔﻦ ﭘﻲ. 1381. تئوری سازمان.ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪی الوانی و ﺣﺴﻦ داﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد. ﺗﻬﺮان: انتشارات صفار.
رشیدزاده، فتح‌الله. 1394. تربیت نظامی برای دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش.تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع).
ﺻﺎدﻗﻲ ﻣﺎل اﻣﻴﺮی، 1386. ﺧﻼﻗﻴﺖ: روﻳﻜﺮدﺳﻴﺴﺘﻤﻲ. تهران: اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ(ع).
طبرسا، غلامرضا. ‌هادی‌زاده، اکرم. کشته‌گر، عبدالعلی. 1389. تأثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر خلاقیت و نوآوری، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 1، صص. 101-114.
ملک پور، افشار. 1392. پرورش خلاقیت و نوآوری. تهران: انتشارات زمزم هدایت.
شهرآرایی، مهرناز. مدنی پور، رضا. 1383. سازمان خلاق و نوآور. مجله دانش مدیریت، دوره 9، شماره 33، ص 44.
شیخ الاسلامی، رضا. رضویه، احمد. 1384. پیش‌بینی خلاقیت در دانشگاه شیراز با توجه به متغیرهای انگیزه خارجی و داخلی و جنسیت. مجله علوم اجتماعی و علوم انسانی، دوره 9، شماره 26، صص. 103-94.
سلطانی تیرانی، فلورا. 1378. نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان. تهران: انتشارات موسسه فرهنگی رسا.
خراشادی زاده، محمدرضا.  نادری، علیرضا. 1391. بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در ارتش ج.ا.ا بر اساس بیانات فرماندهی کل قوا (مدظله). فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، دوره 10، شماره 48، صص. 156-127.
متقی حامد، علیرضا. 1383. مهندسی مجدد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر. تهران: انتشارات تدبیر.
علی بیگی، امیرحسین. 1391. چارچوبی برای نوآوری در آموزش عالی. مجموعه مقالات کنگره سراسری اقتدار علمی- اقتدار ملی، تهران، مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما، صص 3-4.
عباسیان، غلامرضا. 1392. امکان‌سنجی بومی‌سازی نظریه‌های نوآوری و مدیریت دانش نظامی در بافت نظام ارتش جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه مدیریت نظامی، دوره 8، شماره 31، ص80.
تولایی، روح الله. 1394. روش تحقیق پیشرفته. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎی فرماندهی کل قوا (مدظله) در ﺗﺎرﻳﺦ‌ﻫﺎی
27/6/1370، 31/6/1370، 28/12/1370، 24/09/1375، 15/07/1377، 12/08/1377، 13/11/1377، 2/10/1378، 09/12/1379، 22/2/1382، 19/11/1393، 19/03/1393، 28/02/1383، 17/10/1383، 25/01/1384، 18/02/1384، 30/01/1385، 28/06/1384، 21/07/1384، 25/11/1384، 23/5/1385، 13/07/1385، 18/08/1385، 25/2/1386، 14/03/1386، 14/04/1386، 04/06/1386، 1/1/1387، 15/8/1367، 18/3/1368، 28/8/1369، 1/1/1395، 19/11/1369، 5/9/1370، 12/10/1370، /18/7/1371، 18/2/1372، 1/3/1373، 5/7/1374، 26/9/ 1374، 28/1/ 1375، 18/11/1375، 27/1/1376، 5/7/1376، 25/1/ 1378، 19/01/1378 ، 29/1/1379، 26/8/1381، 4/10/1381، 08/12/1381، 27/1/1382، 29/6/1382، 19/11/1382، 22/07/1383، 02/10/1383، 19/11/1383، 06/07/1384، 28/1/1384، 30/9/1384، 23/01/1383، 02/08/1386، 13/11/1377، 12/02/1387، 28/7/1387، 19/11/1387، 14/07/1388، 19/11/1388، 19/11/1378، 17/10/1383، 13/07/1381، 09/12/1379، 17/10/1383، 28/7/1395، 3/9/1395.