عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد استارت‌آپ‌های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی_گرایش خدمات کشاورزی.دانشگاه رازی کرمانشاه.

2 استادیار مدیریت آموزشی و مدیریت کارآفرینی. دانشگاه رازی کرمانشاه.

3 استادیار مدیریت کارآفرینی و مدیریت آموزشی. دانشگاه رازی کرمانشاه.

چکیده

در این پژوهش، محقق به دنبال عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد استارت‌آپ‌های کشاورزی بود که به صورت کیفی و به روش تئوری‌سازی بنیادی صورت پذیرفت. جامعه مدیران استارت‌آپ‌های کشاورزی در سال 1395، 15 تن بودند که شرکت‌هایشان در مرحله پیش‌رشد و یا رشد قرار داشت و تحت حمایت پارک علم و فناوری فعالیت می‌کردند و پژوهش، طی مصاحبه با 11 نفر از آنان به اشباع نظری رسید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه عمیق با سؤالات باز بوده که سؤال اصلی پژوهش "برای ادامه فعالیت و رشد استارت‌آپ کشاورزی خود با چه موانعی روبرو شده‌اید؟" بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روش هفت مرحله تحلیلی تئوری‌سازی بنیادی انجام شد و در نهایت مصاحبه دیگری برای بررسی اعتبار نتایج تحقیق انجام شد. یافته‌های تحقیق در قالب 5 مضمون اصلی یا مفهوم و 5 زیر مضمون یا کد بود که مضامین اصلی عبارتند از: پایین بودن سهم بودجه اختصاصی دولت به فعالیت‌های ایده‌محور کشاورزی، ضعف سیستم اطلاع‌رسانی در معرفی محصول ایده محور به کشاورزان، نا‌اطمینانی زیاد در بازار محصولات ایده‌محور کشاورزی، عواقب ناشی از طولانی بودن روند اخذ مجوز‌های لازم، توجه کشاورزان به تأثیر محصول یا خدمت استارت‌آپ جدید روی منافع شخصی و نه جنبه‌های عمومی آن.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting of the growth of agricultural startups

نویسندگان [English]

  • Zahra Yousefi 1
  • nader naderi 2
  • bijan rezaei 3
1 Razi University
2 Assistant Professor, Entrepreneurship Management
3 Assistant Professor, Entrepreneurship Management
چکیده [English]

In this study, researcher were looking for Factors affecting of the growth of agricultural startups that conducted as a qualitative and Grounded theory. Participants were 15 executives of agricultural startups in 1395 that Their companies were in the growth stage or growth. And were engaged supported by the Science and Technology Park and through interviews with 11 of them reached theoretical saturation. In order to collect data, in-depth interviews with open-ended questions that the main research question were: “What the barriers were for growth their agricultural start-up,s?” and data analysis was performed based on Seven analytical methods grounded theory and Finally, another interview was conducted to check the validity of research results. The research findings in the form of 5 major themes and 5 sub themes which the main themes are: The low share of government funds for agricultural based idea activities, Weakness notification system in introducing based idea products to farmers, Uncertainty in the market agricultural based ideas products, The consequences of the long process of obtaining the necessary permits, Attention of farmers to impact of new start-up product or service on the personal interests and not the public aspects of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words: startup
  • growth
  • technology
  • Innovation
Borzouei, H., Mirdamadi, M. and Hosseini, J. 2011. Affective factors in commercialization of nanotechnology in Iran’s agricultural sector, Annals of Biological Research, 2 (6), pp. 56- 61.
Charmaz, J. 1996. Grounded theory: Objectivism and Constructivist Methods, in Denzin, N. and Lincoln, Y. (Eds), Handbook of Qualitative Research, N.P:Sage publications.
Corbin, y; Strauss, A. 1990, Grounded Theory Reseach: Procedures, Canons,and  Evaluative Criteria, Qualitative Sociology, Vol. 13, pp. 3-21.
Chawala, H. 2007. Managing intellectual property rights for better transfer and commercialization of agricultural technologies, Journal of Intellectual Property Rights, 12 (1), pp. 330- 340.
Egan, T. 2002, Grounded Theory:Reseach and Theory Building, Advances in Developing Human Resources,  4(3), pp. 277-295.
Eissenhardt, K.M 1989, Building Theories from Case Study Reseach, Acadamy of Management Review, Volume 14, pp. 532-550
Glaser, B.G. 2002. Conceptualization: On Theory and Theorizing Using Grounded Theory. Online: http://www.ualberta.co/ijam.
Haig, B.D. 1995. Grounded Theory as Scientific Method. Online: www.ed.uiuc.edu/EPS/PES.
Jack, S.M. 2006. Utility of Qualitative Research Findings in Evidence-based Public Health Practice. Public Health Nursing, 23(3), pp.277-283.
Joseph, T., &Morrison, M. 2006. Nanotechnology in Agriculture and Food. Technical Report, Wilson International Center for Scholars, Washington, pp. 1- 44.
Licht, G., & Nerlinger, E. 1998. New technology-based firms in Germany: A survey of the recent evidence, Research Policy, 26(9). pp. 1005-1022.
Priest, H. Roberts, P. & Woods, L. 2002, An Overview of Three Different Approaches to the Interpretation of Qualitative Data. Part 1: Theoretical Issues, Qualitative Approaches, Nurse Researcher, Volume 33, pp.12-43.
Rowen, H.S., & Toyoda, M. 2002. From keiretsu to start-ups: Japan›s Push for High Tech Entrepreneurship, Asia Pacific Research Center: Stanford University.
Strauss, A., Corbin, J. 1994. Grounded Theory Methodology: An Overview, in Denzin, N. and Lincoln, Y. (Eds), Handbook of Qualitative Research, N.P:Sage Publications.
Thomas, David R. 2006. A General Inductive Approach for Qualitative Data Analysis. American Journal of Evaluation. 27(2).
آقایی، مرتضی.1382 ، پارک‌های علمی، مجتمع‌ها و توسعه منطقه‌ای، مجموعه مقالات پارک‌های فناوری،کتابخانه تخصصی اشتغال.
بحرینی زارچ، محمد‌علی.، شادنام، محمد‌رضا.،1386. تجاری‌سازی فناوری یا چگونگی تولید ثروت از تحقیق و توسعه، چاپ اول، انتشارات بازتاب.
پور‌عزت، علی اصغر.، قلی‌پور، آرین و ندیر‌خانلو، سمیرا.،1389. تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی دانش در دانشگاه تهران، فصلنامه سیاست علم و فناوری، (4)2، صص 75-65.
پویا، علیرضا و اخروی، امیرحسین.،1388. راهبرد کیفی پژوهش عملی، مفهوم پارادایم، نوع‌شناسی و مباحث تکمیلی، (4)20،صص 96-81.
حجتی، م. 1380، توسعه کشاورزی و امنیت سرمایه‌گذاری، مجلـه اقتصاد کشاورزی و توسعه، (33)9، صص. 14-6.
دانایی‌فرد، حسن.،1384. نظریه‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: راهبرد مفهوم‌سازی بنیادی، دانشور رفتار، (11)12، صص70-57.
درویشی جزی، عبدالکریم.، 1373. شاخصهای اثرات اجتماعی و اقتصادی و پایداری در مدل برنامه ریزی توسعه کشاورزی، نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 7، صص 160-137.
رضایی، روح ا...، حسینی، سید محمود.، شبانعلی فمی، حسین.، صفا، لیلا.، سوزنچی کاشانی، ابراهیم. 1388. شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران از دیدگاه محققان، فصلنامه سیاست علم و فناوری، (1)2، صص 26-17.
زارعی، عظیم و احمدی کهنعلی، رضا و صفایی، میلاد.،1387. بررسی به کارگیری روش تحقیق مبتنی بر نظریه مفهوم‌سازی بنیادی در حوزه مطالعات کارآفرینی، کار و جامعه، شماره 98 و 99.
سمائی، مرجان.،1383. مطالعه موردی مراکز رشد و پارک های فناوری کشاورزی، مرکز رشد واحد‌های فناوری دانشگاه تهران، دومین همایش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری ایران.
شریفی، مهنوش.، رضوانفر، احمد.، حسینی، م و موحد محمدی، حمید.1391. شناسایی ضرورت‌ها و ملزومات تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی، مجموعه مقالات چهارمین کنگره ترویج و آموزش کشاورزی، کرج، صص 15-1.
عطافر، علی و صالحی، مسلم و آقا رفیعی، علی و حسینی‌پور، سعید.،1388. شناسایی ویژگی‌های کارکنان کلیدی و تدوین الگوی مدیریتی با استفاده از نظریه مفهوم‌سازی بنیادی، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، (27)6،صص 32-7.
علیپور سخاوی، مهدی. 1394. استارت‌آپ چیست. هفته نامه اختصاصی استارت‌آپ‌ها، 1.
کرمی، افشین.1382. تقویت جایگاه بخش کشاورزی در برنامه چهارم ضروری است، روزنامه حیات نو اقتصادی.
مستولی‌زاده، سید صالح.، اسدی، علی.، کلانتری، خلیل. و جمشیدی، امید.1389. بررسی عامل های بازدارنده و پیش برنده در توسعه فناوری های نوین کشاورزی در شهرک علمی پژوهشی اصفهان، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 12،صص 42-32.
صداقت، محدثه.، منفرد، نوذر.  دشتی زاده، محمود.، 1390. تأسیس مرکز رشد کشاورزی در منطقه بنداروز دشتستان استان بوشهر. تهران، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت.
ولدان، مجید.،1393 محدودیت قوانین بزرگ‌ترین خلاء در تجاری‌سازی فناوری‌های نوین کشاورزی است. خبرگذاری مهر.
هومن، حیدرعلی.،1385، راهنمای علمی پژوهش کیفی، تهران، انتشارات سمت.
یعقوبی، جعفر.، قاسمی، لطف ا... .، صادقی، فتح ا... .، 1392، تحلیل عاملی موانع توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، دومین کنگره ملی کشاورزی سازمانیک و کشاورزی مرسوم