نقش مخارج تحقیق و توسعه در میان عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار (مورد ایران و شرکای تجاری منتخب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، ایران

چکیده

ارتقاء سطح بهرهوری عوامل تولید یکی از مهمترین مولفههای تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب میشود براساس نظریههای رشد اقتصادی درونزا، فعالیتهای تحقیقوتوسعه داخلی ، موجب استفاده موثرتر از منابع موجود و جذب فناوری پیشرفته خارجی در تولید کالاها و خدمات قابل تجارت میگردد و در نهایت بهبود بهرهوری تولید ارتقاء مییابد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش سعی دارد  عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار در کشور ایران و شرکای تجاری منتخب آن در طول سالهای 2014-2004 با استفاده از روش پنل- دیتا بررسی کند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای امید به زندگی و سرمایه انسانی به ترتیب با داشتن ضریب 74/30 و 11/0، بیشترین و کمترین تاثیر را بر شاخص بهرهوری نیروی کار دارند. از طرفی، متغیر مخارج تحقیقوتوسعه با ضریب 71/1 دارای تاثیر مثبت بر بهرهوری نیروی کار است، اگرچه برطبق جایگاه مهم و حائز اهمیت این متغیر، توجه چندانی  به آن صورت نگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of R&D Expenditure among Factors Influencing Labor Productivity; (A Case Study of Iran and the Selected Business Partners)

نویسندگان [English]

  • zahra najafi 1
  • karim azarbaijani 2
1 Economincs Department, Payame Noor University
2 Associated Professor, Economincs Department, University of Isfahan
چکیده [English]

Increasing the level of productivity factors of production is one of the most important components influencing the growth and development of economies of all countries. In addition, based on theories of endogenous economic growth, internal R&D activities as an indicator of the level of innovation lead to more efficient use of existing resources and the absorption of advanced foreign technology in the production of goods and services' business and, finally, the productivity of production improvement is upgraded. Considering the importance of the issue, this research attempts to investigate the contributing factors of efficiency of Iranian workforce and their selected commercial partners during the year 2004 to 2014 using Pan-Data method. The results indicate that life expectancy and human capital variables with the coefficient of 30.74 and 0.19 have the highest and the lowest impact on the productivity index of the workforce. Also, the R&D expenditure variable with a coefficient of 1.71 has a positive effect on labour productivity, although, according to the important position of this variable, little attention has been paid to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labour productivity
  • R&D Expenditure
  • Human capital
  • Life expectancy
  • Data panel method
Aghion, P. a. H. P., 1992. A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60(2), pp. 323-351.
Anon., 2013. Global Competitiveness Report, World Economic Forum.
Aparicio, S. D. U. &. D. A., 2016. Institutional factors, Opportunity entrepreneurship and economic growth: panel data evidence. Technological Forcasting & Social Change, Volume 102, pp. 45-61.
Baumol, W. J., 1990. Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. The Journal of Political Economy, 98(5), pp. 893-921.
Bowen, H. D. C. D., 2008. Institutional Context and the Allocation of Entrepreneurial Effort. Journal of International Business Studies, 39(4), pp. 747-767.
Cassiman, B. &. G. E. &. M.-R. E., 2010. Innovation, Export and Productivity. International Journal of Industrial Organization, 28(4), pp. 372-376.
Cavdar, S. C. a. A. A. D., 2015. An Empirical Analysis about Technological Development and Innovation Indicator. World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Procedia- Social and Behavioral
Science.
Coe, D. T. W. H. a. H. A., 2008. International R&D Spillovers and Institutions. International Monetary Fund WP/08/104 IMF Working Paper.
Crespi, G. a. Z. p., 2012. Innovation and Productivity: Evidence from Six Latin American Countries. World Development, 40(2), pp. 273-290.
Dolores, A. H., 2007. The Impact of R&D Spillovers on UK Manufacturing: A Dynamic Panel Approach. Research Policy, Volume 36, pp. 964-979.
Estrada, A. L.-S. D., 2001. Accounting for Spanish productivity growth using sectoral data: New Evidence. Working Papers 0110, Banco de España;Working Papers Homepage. .
Griliches, Z., 1979. Issues in assessing the contribution of Research & Development to Productivity Growth. Bell Journal of Economics, Volume 10, pp. 92-116.
Griliches, Z., 1986. Productivity, R&D and basic research at the firm level in the 1970’s. American Economic Review, Volume 76, pp. 141-154.
Grosman, G. M. a. H. E., 1991. Trade, Knowledge Spillovers, and Growth. European Economic Review, 35(2-3), pp. 517-526.
Harrison, R. T. M. C. M. &. G. P., 2004. Financial Bootstrapping and Venture Development in the Software Industry. Entrepreneurship & Regional Development, 16(4), pp. 307-333.
Landon-Lane, J. S. &. R. P. E., 2003. Accumulation and Productivity Growth in Industrializing Economies. Australia: The University of New South Wales, School of Economics.
Minniti, M., 2005. Entrepreneurship & Network Externalities. Journal of Economic Behavior and Organization, 57(1), pp. 1-27.
OECD, 2005. OsloManual. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data , Paris.
Ortega, C. a. M. C., 2008. Exploring the Relationship Between R&D and Productivity: A Country-level Study. Central Bank of Chile, Working Papers.
Rodil Marzabal, O. V. X. &. S. C. M. C., 2015. The relationship between innovation and export behaviour: The case of Galician firms. Technological Forecasting and Social Change, Volume 113, pp. 248–265 .
Romer, P. M., 1990. “Endogenous technological change. Journal of political Economy, 98(5), pp. 71-102.
Senhadji, A., 2000. Source of Economic Growth: An Extensive Growth Accounting Exercies. IMF Staff  Papers.
Soderbom, M. T. F., 2003. Openness and human capital as source of productivity growth: An empirical investigation. Oxford: Centre for Study of African Economics.
Verner, D., 1999. Wages and Productivity Gaps: Evidence from Ghana. World Bank, Human Development, Africa technical Families, Volume 3.
Zachariadis, M., 2003. R&D, Innovation, and Technological Progress: A test of the Schumpeterian Framework without Scale Effects. Canadian Journal of Economics, 36(3), pp. 566-686.
ابونوری، عباسعلی، مهدی حنطه و آزیتا قربانی جاهد، 1392، بررسی نقش مولفه­های اقتصاد دانش بنیان بر بهر هوری کل عوامل تولید، پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال هشتم، شماره 16، صص. 52 - 31 .
باقرزاده، علی و اکبر کمیجانی، 1389، تحلیل اثر تحقی قوتوسعه داخلی و خارجی بر بهر هوری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 1، صص. 93 - 119 .
تشکینی، احمد، 1384 ، اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit ، موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، چاپ اول.
تی اچ میوز، ماریوس و ادکوئیست، چارلز، 1389 ، مقدم های بر نوآوری در محصول و فرآیند، ترجمه: معصومه پورجعفری مقدم، مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاس تهای اقتصادی، شمار ههای 7 و 8، صص 87 - 106 .
خاندوزی، سیداحسان، 1384 ، انگاره پورتر در تجارت و مزیت رقابتی، مجله راهبرد یاس )توسعه(، سال اول، شماره چهارم، صص 83 - 102 .