دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20، شهریور 1396، صفحه 1-162 

مقاله پژوهشی

یادگیری سیاستی در سیاستهای توسعه فناوری و نوآوری ایران (مطالعه قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه)

صفحه 1-30

کیارش فرتاش؛ مهدی الیاسی؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب ا... طباطبائیان


اثر سیاست‌های تنظیمی بر توانمندی نوآوری بنگاه‌های تولید داروی ایران

صفحه 31-64

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ ابوالفضل کزازی


دسته‌بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور با استفاده از رویکرد فراترکیب

صفحه 109-138

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی محمدی؛ احمد جعفر نژاد؛ نیما مختارزاده؛ رضا اسدی فرد