دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 22، اسفند 1396، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی

تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستم های خورشیدی فتوولتاییک در ایران

صفحه 1-28

زهره رحیمی راد؛ محمود یحیی زاده فر؛ طاهره میرعمادی؛ مهرداد مدهوشی