مدلسازی و سیاست‌گذاری نظام نوآوری فنی-بخشی در صنعت پتروشیمی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

سیاست‌گذاری علم و فناوری، به سیاست‌هایی اتلاق می‌گردد که رسیدن فناوری به بازار، رسیدن ایده به ثروت و بهره‌برداری از فناوری را تسهیل می‌نمایند. اجرای سیاست‌‌های توسعه علم و فناوری در هر کشور از طریق تقویت شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و مؤسسات پژوهشی، نقش مؤثری در افزایش کارآفرینی و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. پژوهش حاضر، بر رویکردهای نظام نوآوری صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از ارکان مهم سیاست‌گذاری علم و فناوری، متمرکز است. پویایی‌شناسی سیستم‌ها برای مدل‌سازی نظام نوآوری فنی-بخشی در صنعت پتروشیمی استفاده شده است تا بتوان با نمودارهای علی این رویکرد پویایی‌شناسی سیستم، حرکت موتورهای پیشران پتروشیمی را براساس موتورهای فناوری‌های پتروشیمی تحلیل کرد و همچنین مدلی برای سیاست‌گذاری علم و فناوری ارائه نمود. نتایج بدست‌آمده از اعتبارسنجی مدل ارائه شده، نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول کلیه کارکردهای نظام نوآوری (بیش از 85%) می‌باشد. با توجه به نتایج، 4 سناریو برای اعطای پاداش توسط صنعت به هریک از فناوری‌ها پیشنهاد و تحلیل شده‌اند. تحلیل سناریوها برای اعطای پاداش توسط صنعت به واحدهای فناورانه، نشان داد که صنعت باید پاداش‌های خود را به صورت موزون و براساس عملکرد هر فناوری به آنها اختصاص دهد تا در نتیجه آن سود صنعت افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling and Policymaking the Techno-Sectoral Innovation System in Petrochemical Industry using System Dynamics

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohsen Azad 1
  • Seyed Hassan Ghodsipour 2
1 PhD Candidate, Industrial Engineering & Management Systems Department, Amirkabir university of technology, Tehran, Iran
2 Professor, Industrial Engineering & Management Systems Department, Amirkabir Universitiy of technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Science and technology policymaking refers to policies that facilitate technology progress to the market phase, reaching idea to wealth and technology exploitation. The execution of science and technology development policies in every country has an effective role in increasing entrepreneurship and GDP by reinforcing knowledge-based companies and research institutes. Current paper focuses on innovation systems of petrochemical industry approaches as one of the important pillars of science and technology policymaking. Identifying system dynamics is used to model the techno-sectoral innovation system of petrochemical industry. Trend of motivation motors of petrochemicals based on technology motors is analyzed by causal loops of system dynamics. Also, system dynamics present a model for science and technology policymaking. The results, based on validated proposed model, show the acceptable performance of all innovation system functions (more than 85%). Then, 4 scenarios have been proposed to give each technology, a reward by industry. Finally the results of scenario analysis show that the industry should allocate its rewards to each technology based on their performance in a tuneable way in order to increase industry profits

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policymaking؛ Techno-sectoral innovation systems؛ System dynamics؛ Innovation functions
  • Innovation Engine؛ Petrochemical industry
Azad, S., Pour, H. G. & Roshannafasa, F. 2013. Introduction to Techno-Sectoral Innovation System Modeling and Functions Formulating. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, Volume 7, pp. 3167-3172.
Bergek, A., Hekkert, M. & Jacobsson, S. 2008a. Functions in innovation systems: A framework for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by entrepreneurs and policy makers. Innovation for a low carbon economy: economic, institutional and management approaches, Volume 79.
Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S. & Rickne, A. 2008b. Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. Research policy, Volume 37, pp. 407-429.
Breschi, S. & Malerba, F. 1997. Sectoral innovation systems: technological regimes, Schumpeterian dynamics, and spatial boundaries. Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations, pp. 130-156.
Carlsson, B. & Stankiewicz, R. 1991. On the nature, function and composition of technological systems. Journal of evolutionary economics, Volume 1, 93-118.
Cooke, P. 1992. Regional innovation systems: competitive regulation in the new Europe. Geoforum, Volume 23, pp. 365-382.
Cooke, P., Uranga, M. G. & Etxebarria, G. 1997. Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions. Research policy, Volume 26, pp. 475-491.
Edquist, C. 1997. Systems of innovation: technologies, institutions, and organizations, Psychology Press.
Forrester, J. 1961. W.(1961). Industrial Dynamics. Cambridge: MIT Press.
Forrester, J. 1968. Principles of System. Cambridge, Mass: Productivity Press.
Freeman, C. 1987. Technical innovation, diffusion, and long cycles of economic development. The long-wave debate. Springer.
Hassanzadeh, E., Zarghami, M. & Hassanzadeh, Y. 2012. Determining the main factors in declining the Urmia Lake level by using system dynamics modeling. Water Resources Management, Volume 26, pp. 129-145.
Hekkert, M. P., Suurs, R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S. & Smits, R. E. 2007. Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological forecasting and social change, Volume 74, pp. 413-432.
Hjorth, P. & Bagheri, A. 2006. Navigating towards sustainable development: A system dynamics approach. Futures, Volume 38, pp. 74-92.
Hu, M.-C. & Hung, S.-C. 2014. Taiwan›s pharmaceuticals: A failure of the sectoral system of innovation? Technological Forecasting and Social Change, Volume 88, pp. 162-176.
Iyer, C. G. 2016. Impact of entrepreneur on the sectoral system of innovation: Case study of the Indian crude oil refining industry. Technological Forecasting and Social Change, Volume 102, 102-111.
Jenson, I., Leith, P., Doyle, R., West, J. & Miles, M. P. 2016. Innovation system problems: Causal configurations of innovation failure. Journal of Business Research.
Johnson, A. 2001. Functions in innovation system approaches. Nelson and Winter Conference, Aalborg, Denmark.
Kreng, V. B. & Wang, B. J. 2013. An innovation diffusion of successive generations by system dynamics—An empirical study of Nike Golf Company. Technological Forecasting and Social Change, Volume 80, pp. 77-87.
Lundvall, B.-A. 1992. National innovation system: towards a theory of innovation and interactive learning. Pinter, London.
Malerba, F. 2002. Sectoral systems of innovation and production. Research policy, Volume 31, pp. 247-264.
Malerba, F. 2005. Sectoral systems of innovation: a framework for linking innovation to the knowledge base, structure and dynamics of sectors. Economics of innovation and New Technology, Volume 14, pp. 63-82.
Negro, S. O., Hekkert, M. P. & Smits, R. E. 2007. Explaining the failure of the Dutch innovation system for biomass digestion—a functional analysis. Energy policy, Volume 35, pp. 925-938.
Nelson, R. R. 1993. National innovation systems: a comparative analysis, Oxford university press.
Piirainen, K. A., Koria, M., CA, T. N., Wangwe, S., Wennberg, M., Lemola, T., Junttila, P., Pyrhönen, E. & Salmenhaara, K. 2016. An analysis of the drivers for emerging sectoral innovation systems in developing economies: cases Tanzania and Vietnam (ESIS): ESIS policy brief.
Reichardt, K., Negro, S. O., Rogge, K. S. & Hekkert, M. P. 2016. Analyzing interdependencies between policy mixes and technological innovation systems: The case of offshore wind in Germany. Technological Forecasting and Social Change, Volume 106, pp. 11-21.
Samara, E., Georgiadis, P. & Bakouros, I. 2012. The impact of innovation policies on the performance of national innovation systems: A system dynamics analysis. Technovation, Volume 32, pp. 624-638.
Sterman, J. D. 2000. Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world, Irwin/McGraw-Hill Boston.
Suurs, R. A. 2009. Motors of sustainable innovation: Towards a theory on the dynamics of technological innovation systems, Utrecht University.
Suurs, R. A. & Hekkert, M. P. 2009. Cumulative causation in the formation of a technological innovation system: The case of biofuels in the Netherlands. Technological Forecasting and Social Change, Volume 76, pp. 1003-1020.
Suurs, R. A., Hekkert, M. P. & Smits, R. E. 2009. Understanding the build-up of a technological innovation system around hydrogen and fuel cell technologies. International Journal of Hydrogen Energy, Volume 34, pp. 9639-9654.
Tigabu, A. D., Berkhout, F. & Van Beukering, P. 2015. Technology innovation systems and technology diffusion: Adoption of bio-digestion in an emerging innovation system in Rwanda. Technological Forecasting and Social Change, Volume 90, pp. 318-330.
Walrave, B. & Raven, R. 2016. Modelling the dynamics of technological innovation systems. Research Policy.
Walz, R., Köhler, J. H. & Lerch, C. 2016. Towards modelling of innovation systems: An integrated TIS-MLP approach for wind turbines. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI).
Wieczorek, A. J. & Hekkert, M. P. 2012. Systemic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars. Science and Public Policy, Volume 39, pp. 74-87.
Wieczorek, A. J., Hekkert, M. P., Coenen, L. & Harmsen, R. 2015. Broadening the national focus in technological innovation system analysis: The case of offshore wind. Environmental Innovation and Societal Transitions, Volume 14, pp. 128-148.
Wieczorek, A. J., Negro, S. O., Harmsen, R., Heimeriks, G. J., Luo, L. & Hekkert, M. P. 2013. A review of the European offshore wind innovation system. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 26, pp. 294-306.
ترکمان، ا. 1389. ارائه الگوی نظام نوآوری بخشی مناسب در صنایع هوایی ایران. چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، تهران، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران.
قدسی‌پور، ح.، آزاد، س. و روشن‌نفس، ف. 1392. مدل‌سازی نظام نوآوری فنی- بخشی با رویکرد پویایی سیستم‌ها(موردکاوی:صنعت نرم‌افزار). دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
محمدی، م.، طباطبائیان، س. ا.، الیاسی، م. و روشنی، س. 1392. تحلیل مدل شکلگیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری. فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم وفناوری.