شناسایی و اولویت بندی خدمات تجاری سازی مورد نیاز واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 کارشناس واحد تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

چکیده

پارک‌های علم و فناوری با هدف تسهیل توسعه فناوری و تجاری‌سازی محصولات و خدمات جدید فناوری‌محور شکل گرفته‌اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی خدمات تجاری‌سازی پارک‌های علم و فناوری و اولویت‌بندی این خدمات بر اساس نیاز واقعی شرکت‌های مستقر انجام شده است. این مطالعه کاربردی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با کمک 227 نفر از کارکنان 93 شرکت مستقر در پارک و کارمندان واحد تجاری‌سازی پارک و با ابزار پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته است. دسته‌بندی خدمات تجاری‌سازی پارک با تحلیل عاملی اکتشافی در این مطالعه منجر به شناسایی 10 عامل گردید. همچنین رتبه‌بندی این دسته‌ها و خدمات، با استفاده از روش تحلیل ارزیابی وزن‌دهی تدریجی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بازاریابی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، امور قراردادها و ضمانت‌نامه‌ها، آموزش و مشاوره به ترتیب بیشترین اولویت را برای شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دارند؛ بنابراین ارائه این‌گونه خدمات می‌تواند در موفقیت و توسعه آن‌ها راه گشا باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Commercialization Services needed for Technology Units Located at Science and Technology Park of University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Hashem Aghazadeh 1
  • Mohammad Rahim Esfidani 2
  • Meysam Mohammadi 2
  • hosein zadbar 3
1 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran
3 Expert of Commercialization Department of Science and Technology Park of University of Tehran
چکیده [English]

Science and technology parks are designed to facilitate the development of technology and commercialization of new technology based products and services. The present study aimed at identifying the commercialization services of science and technology parks and prioritizing these services based on the actual needs of the established companies. This applied research was carried out at the University of Tehran’s Science and Technology Park with the help of 227 employees of 93 companies based in aforementioned park and also the park’s commercialization staff. The data gathering method were using questionnaire tool and conducting interview. Categorizing commercialization services using exploratory factor analysis led to identification of 10 factors. Subsequently, these categories and services were ranked by grading weighting analysis (SWARA) method. The results showed that services: marketing, financing and investment, contracts and guarantees, training and counselling respectively, have the highest priority for companies based in Tehran University of Science and Technology Park; therefore providing such services can be helpful in their success and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Knowledge-Based Companies
  • Science and Technology Park
  • SMEs
Aarikka-Stenroos, L. & Lehtimäki, T., 2014. Networks for the commercialization of innovations: A review of how divergent network actors contribute. Industrial Marketing Management, pp. 43(3), 365-381.
Alimardani, . M., Hashemkhani Zolfani, S., Aghdaie, M. H. & Tamošaitienė, J., 2013. A novel hybrid SWARA and VIKOR methodology for supplier selection in an agile environment. Technological and Economic Development of Economy, 19(3), pp. 533-548.
Bandarian, R., 2005. Enabalers of commercialization in research organization. Tehran, Sharif university of technology.
Chen, C. J., Chang, C. C. & Hung, S. W., 2011. Influences of technological attributes and environmental factors on technology commercialization. Journal of Business Ethics, 104(4), pp. 525-535.
Cho, J. & Lee, J., 2013. Development of a new technology product evaluation model for assessing commercialization opportunities using Delphi method and fuzzy AHP approach. Expert Systems with Applications, 40(13), pp. 5314-5330.
Downie, J., 2006. The Power of Money: Commercialisation of Research Conducted in Public Institutions. Journal of Otago Law Review, 11(2), pp. 305-325.
Ferguson, R., 1999. What›s in a Location? Science Parks and the Support of New Technologybased Firms. Doctor’s dissertation.
Ferguson, R. & Olofsson, C., 2004. Science parks and the development of NTBFs—location, survival and growth. The journal of technology transfer, 29(1), pp.5-17.
Ghazinoori, S. R., 2005. Strategies and trends for commercialization and marketing of high technologies Case study: Nanotechnology in Iran. Tehran, Tehran University.
Gorman, G. G. & McCarthy, S., 2006. Business development support and knowledge-based businesses. The Journal of Technology Transfer, 31(1), pp. 131-143.
Keršuliene, V., Zavadskas, E. & Turskis, Z., 2010. Selection of rational dispute resolution method by applying new step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of business economics and management, 11 (2), pp. 243-258.
Kumar, V. & Jain, P. K., 2002. Commercializing new technologies in India: a perspective on policy initiatives. Technology in Society, 24(3), pp. 285-298.
Lin, L. B. W. & Hung, S. C., 2006. R&D intensity and commercialization orientation effects on financial performance. Journal of Business Research, 59(6), pp. 679-685.
Löfsten, H. & Lindelöf, P., 2001. Science parks in Sweden–industrial renewal and development?. R&d Management, 31(3), pp.309-322.
Mu, J. & Di Benedetto, C. A., 2011. Strategic orientations and new product commercialization: mediator, moderator, and interplay. R&D Management, Volume 41(4), pp. 337-359.
Nabian, A., 2014. Presenting new MCDM framework based on SWARA-VIKOR in personnel selection. Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, 2(1), pp. 28-36.
Reamer, A., 2003. Technology transfer and commercialization: their role in economic development. [Online]
Available at: www. eda. gov/PDF/eda_ttc. pdf
Saji, . K. B. & Shekhar Mishra, S., 2013. Investigating the role of firm resources and environmental variables in new product commercialization. Journal of Product & Brand Management, Volume 22(1), pp. 18-29.
Spilling, O. R., 2004. Commercialisation of knowledge-A conceptual framework., NCSB Conference.
Toole, A. A. & Czarnitzki, D., 2007. Biomedical academic entrepreneurship through the SBIR program. Journal of Economic Behavior & Organization 63(4), pp. 716-738.
Ukraenski, K. & Kajanus, M., 2011. Innovation-related knowledge flows: Comparative analysis of Finnish and Estonian wood sectors. Weiss, Pettenella, Ollonqvist and Slee (Eds.), Innovation in Forestry: Territorian and Value Chain Relationships, pp. 48-67.
Zhoa, f., 2004. Commercialization of research: a case study of Australian universities. Higher Education Research & Development, 23(2), pp. 223-236.
الهیاری فرد، ن. و عباسی، ر.، 1390. بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت‌های دانش بنیان. رشد فناوری، 29(8)، صص. 47-54.
سریزدی، ع. ح. غ. و منطقی، م.، 1392. تحلیل تاثیر سیاست‌های پارک علم و فناوری یزد بر توسعه فناوری موسسه‌های مستقر در آن با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم. نشریه مدیریت نوآوری، صص. 69-98.
احمد پور داریانی، م.، رضوی، س. م. و آقاجانی، ع. ا.، 1394. شناسایی و بررسی مولفه‌های عملکرد واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری. تهران: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
اسفنجانی، ح. ع.، 1396. طراحی الگوی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (SEM-PL). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 82، صص. 33-65.
آقاجانی، ح.، حسینی، ا. و اشلیکی، ز. س.، 1394. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش بنیان با تکنیک FAHP (شاهد تجربی: شرکت‌های دانش بنیان در مراکز رشد مناطق شمالی ایران). تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، صص. 85-100.
بحرینی، م. ع. و شادنام، م. ر.، 1386. تجاری سازی فناوری: تجاری سازی فناوری یا چگونگی تولید ثروت از تحقیق‌وتوسعه به همراه نمونه‌های بومی. کتاب ماه علوم و فنون، صص. 52-53.
بندریان، ر.، موسایی، ا. و صدرایی، س.، 1387. مدل فرایندی تجاری سازی دانش فنی محصولات شیمیایی. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، جلد 16.
بندریان، ر. و موسائی، ا.، 1388. بهره گیری از صنایع موجود راه حلی برای تسهیل تجاری‌سازی. فصلنامه رشد فناوری، ص. سال پنجم، شماره 18.
پورعزت، علی اصغر؛ حیدری، الهام، 1390. شناسایی و دسته‌بندی چالش‌ها و موانع تجاری‌سازی دانش با استفاده از روش کیو. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، 4(1)، ص. 52.
حسینیان پویا، ه.، 1393. عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری مبتنی بر روش فراترکیب، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
شوال‌پور، س.، ملکی، ص. ح. ز.، غفوری فرد، م. و پیشوایی، م. س.، 1396. شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قایل ارائه پارک‌های علم و فناوری به شرکت‌های فعال در عرصه فناوری‌های نرم. فصلنامه رشد فناوری، صص. 11-20.
فخاری، ح.، سلیمانی، د. و دارایی، م.، 1392. بررسی اثرات تحریم‌های اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان کشور. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، صص. 16-1 :(3) 5.
فکور، ب.، 1385. مروری بر مفاهیم نظری تجاری‌سازی نتایج تحقیقات. مجله رهیافت، شماره 37، صص. 59-70.
فلاح حقیقی، ن. و میر ترابی، م. ا.، 1396. مشکلات شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، صص. 79-97.
قلی پور، م. و همکاران، 1394. شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش بنیان یزد). رشد فناوری، صص. 17-25.
کوچکی مطلق، م.، 1396. فعالیت دانش بنیان در حوزه کشاورزی سودآور و پربازده است. ماهنامه دانش بنیان، صص. 35-37.
گودرزی، م.، بامدادصوفی، ج.، اعرابی، س. م. و امیری، م.، 1392. الگوی جامع تجاری‌سازی فناوری در پژوهشگاه‌های دولتی ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، جلد 1، صص. 37-63.
مانیان، ا.، علی پور، ر.، خدابنده، ا. و شجاعی، و.، 1393. بررسی و شناسایی عوامل پیش برنده و باز دارنده توسعه شرکت‌های دانش بنیان کشور. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی تهران.
محمدیان، ا.، مانیان، ا. و خداداد برمی، م.، 1394. شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابلارائه در یک مرکز رشد مجازی ایرانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، صص. 115-140.
موسایی، ا. و همکاران، 1387. مدل فرآیندی تجاری سازی دانش فنی محصولات شیمیایی. رشد فناوری : دوره 4 ، شماره 16، صص. 8-18.
ناصری، ر.، 1385. تجاری‌سازی پروژههای نانوتکنولوژی در ایران (نانوپودرها به عنوان نمونه). پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه علامه طباطبایی.
نصر، . ع. و حاجی حسینی ، ح. ا.، 1396. نقش پارک‌های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری. رهیافت، صص. 37-49.
نظریان، ز. و حدادی مقدم، ک.، 1393. بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک (SMEs) دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان. نشریه صنعت و دانشگاه، صص. 5-18.
واحد پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری دانش تهران، 2017. https://stp.ut.ac.ir/2017-Jun-13-045636. [درون خطی].
هاشم نیا، ش. و همکاران، 1388. بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای اختصاصی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه‌های صنعتی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 52، صص. 1-21.