دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 21، آذر 1396، صفحه 1-168 

مقاله پژوهشی

تحلیلی از نظام نوآوری فناورانه در تولید زیست‎فرآورده‎ها (با تمرکز بر واکسن‎های انسانی)

صفحه 1-26

وحید مرندی؛ سید حبیب ا... طباطبائیان؛ پریوش جعفری؛ مرتضی آذرنوش