آسیب شناسی روش های انتقال فنّاوری در صنعت مواد غذائی و آشامیدنی با بکارگیری الگوی CIPP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع ومدیریت،دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی از جمله مهمترین گروههای صنعتی هستند که در توسعه اقتصادی کشورها بهویژه کشورهای درحالتوسعه نقش کارآمدی ایفا میکنند. علت اصلی بروز سهم عمدهای از مشکلات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران، وجود ضعفهایی در مقوله انتقال فناوری در صنعت یادشده است. ازاینرو در پژوهش حاضر، به آسیبشناسی روشهای انتقال فناوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران با بهکارگیری الگوی CIPP پرداخته شده است. از روش تصمیمگیری چندمعیاره ترکیبی BWM و الکتره در بخش درونداد الگوی CIPP با هدف تعیین اهمیت معیارهای شناسایی شده و رتبهبندی روشهای انتقال فناوری استفاده گردید. با توجه به تجزیهوتحلیل نتایج حاصل از پیادهسازی الگوی CIPP و مشاهده عدم تطابق در بهرهگیری از روشهای کارای انتقال فناوری، عارضهیابی و معرفی آسیبها، روشها و راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع و محدودیتهای انتقال فناوری مبتنی بر نظرات خبرگان صنعت ارائه شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی کشورمان برخلاف برخی صنایع دیگر، توانایی سرمایهگذاری در انتقال فناوری به شیوههای توسعه درونزا را ندارند. برخی از مهمترین راهکارهای معرفیشده توسط خبرگان در راستای انتخاب روش مناسب انتقال فناوری عبارت است از مدیریت ارتباط مؤثر با شرکتهای واسطه، بهرهگیری از مدیران متخصص حوزه مدیریت فناوری و در نظر گرفتن عوامل بومی تأثیرگذار در صنعت تحت بررسی. راهکارهای پیشنهادی برای هر یک از روشها نیز بهتفصیل ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of Technology Transfer Methods in the Food and Beverage Industry through applying CIPP Model

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Haseli 1
  • Saeed Hakami Nasab 2
  • Aliakbar Hasani 2
1 Master Student of School of industrial engineering and management,Shahrood University of Technology
2 Assistant Professor, Faculty of Industrial Engineering and Management, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

The food and beverage industry are important industrial entities which have essential role in the developing of economies mainly in developing countries.  A major problem existed in this industry can be attributed to the weaknesses of technology transfer to this industry. Therefore, in current research, authors aim at studying the pathology of technology transfer methods in Iran's food and beverage industry using CIPP model. To do so, fuzzy BWM and ELECTRE methods have been used to determine the relative importance of identified criteria and to rank the technology transfer methods in the food and beverage industry. Having evaluated the processes of implementing CIPP model and founding incompatibility in utilizing methods of technology transfer, industry experts proposed the solutions for removing obstacles. The research results indicate that food and beverage industries in Iran unlike some other industries do not have the ability to invest in technology transfer in the ways of internal development. Also, some of the most important solutions introduced by the experts in order to select the appropriate technology transfer methods are: effective communication management with intermediary companies, the use of expert managers in the field of technology management and considering effective native factors at the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Technology Transfer
  • BWM
  • ELECTRE
  • CIPP Model
Asghari, M., Rakhshanikia, M.A., 2013. Technology transfer in oil industry, significance and challenges. 2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75. pp. 264 – 271.
Attride-Stirling, J. 2001, Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research,1(3), pp. 385-405.
Carrillo, P., 1996. Technology transfer on joint venture projects in developing countries. Construction Management and Economics, 14(1), pp.45-54.
Chen, X. and Sun, C., 2000. Technology transfer to China: alliances of Chinese enterprises with western technology exporters. Technovation, 20(7), pp.353-362.
Chiesa, V. and Manzini, R., 1998. Organizing for technological collaborations: a managerial perspective. R&D Management, 28(3), pp.199-212.
Ford, D., 1998. Develop your technology strategy. Long range planning, 21(5), pp.85-95.
Gilbert, A. 1995. Negotiating technology acquisitions: getting the tools you need to succeed, Singapore : Nanyang Technological University.
Günsel, A., 2015. Research on effectiveness of technology transfer from a knowledge based perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume (207), pp.777-785.
INE. 2002. High Technology Indicators, General Methodology. INE. National Statistics Institute, pp.4-57.
Khalil, T.M., 2000. Management of technology: The key to competitiveness and wealth creation. McGraw-Hill Science, Engineering & Mathematics.
Lai, W.H. and Tsai, C.T., 2010. Analyzing influence factors of technology transfer using fuzzy set theory. International Journal of Innovation and Technology Management, 7(01), pp.71-87.
Lee, G.A. 1998. Negotiating technology acquisition: gettinge tools you need to succeed. Working Paper, Nanyang Technology University.
Liu, S., Fang, Z., Shi, H. and Guo, B., 2016. Theory of science and technology transfer and applications. CRC Press.
Louise, G.M., 2009. Technology Transfer trough Foreign Direct Investment to developing countries the role of home countries Measures, UNESCO - Encyclopedia Of Life Support System, [Online] Available at: https://www.eolss.net/sample-chapters/C15/E1-31-03-01.pdf
OECD. 2013. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013. Innovation for Growth. OECD Publishing, pp.4-532.
Roberts. E and Berry. C. 1985. Entering new business: selecting strategies for success, Sloan Management Review. 26(3), 3-17.
Skardon, J. 2011. The role of trust in innovation networks, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume (26(, pp. 85-93.
Stufflebeam, D., 2003. The CIPP Model for Evaluation. In: T. Kellaghan & D. Stufflebeam, eds. International Handbook of Educational Evaluation. Kluwer International Handbooks of Education. Dordrecht : Springer, pp. 297-317.
Stufflebeam, D. L., Shinkfield, A. J. 1988. Systematic Evaluation. A self instructional guide to theory and practice. Kluwer-Nijhoff pub.
Tanaka, H., Iwaisako, T. and Futagami, K., 2007. Dynamic analysis of innovation and international transfer of technology through licensing. Journal of International Economics, 73(1), pp.189-212.
Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K. 2001. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organisational Change, 2nd ed. Chichester: Wiley.
UNIDO. 2011. Industrial Energy Efficiency for Sustainable Wealth Creation, Capturing environmental, economic and social dividends. Industrial Development Organization. pp. 4-571.
United Nations Statistical Commission, 2002. ISIC Rev 3.1. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities.
آراستی، محمدرضا، مدرس‌یزدی، محمد، دلاوری، محمد. 1387، ارائه مدلی جامع برای انتخاب روش مناسب انتقال فناوری، مجله علمی پژوهشی شریف، شماره 43، صص. 145-153.
اکبری، اکرم، پورعبادالهان کویچ، محسن، محمدزاده، پرویز، رضایی، ستاره. 1396، تحلیل فضایی عوامل موثر بر صادرات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، نظریه‌های کاربردی اقتصاد، سال چهارم، شماره 1،صص. 197-218.
الیاسی، مهدی، میرزایی، حسین، صفردوست، عاطیه. 1396، آسیب‌شناسی فرآیند انتقال فناوری(موردمطالعه: انتقال فناوری نوعی سلاح شکاری از کشور ترکیه)، دو فصلنامه توسعه فناوری صنعتی، شماره 29، بهار و تابستان 1396، صص. 89-100.
بیدگلی، محمدرضا، نوری، فیروز، خادم، مهیار. 1390، الگوی جامع FPSS رویکردی نوین در آسیب‌شناسی، اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری.
حق‌بین، اشکان، برارثانی، کوروش، ایمانی، علیرضا. 1390، آسیب‌شناسی فرآیند انتقال فناوری در صنعت لوکوموتیوسازی، اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری.
خمسه، عباس، بختیاری، مرضیه. 1392، ارزیابی فرآیند انتقال فناوری در صنایع نیروگاهی ایران، کنفرانس مدیریت چالش‌ها و راهکارها.
رادفر، رضا، خمسه، عباس. 1395، مدیریت فناوری: نگرشی جامع بر فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی شرکت، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، شماره 1، چاپ اول.
سیدکاوسی، الهه. 1392، آسیب‌شناسی فرآیند انتقال فناوری در صنعت ملی نفت ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
عابدی، زهرا. 1378، تنگناهای ساختار علمی-صنعتی و تکنولوژیک کشور و راهبردهای لازم برای انتقال و توسعه موفق فناوری، نشریه رهیافت، شماره 20، صص. 42-53.
علیزاده، پریسا، رفوگرآستانه، حسین، اعظمی، علی، زین‌العابدینی، اکبر. 1394، آسیب‌شناسی پروژه انتقال فناوری هواپیمایی ایران – 140، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین.
فیض‌پور، محمدعلی، لطفی، عزت‌الله.، امامی‌میبدی، مهدی. 1392، اندازه بهینه تولید در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تغییرات آن طی سال های اول برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه، نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی، جلد 23، شماره 1، صص. 25-36.
کندری، اسمعیل. 1389، انتخاب روش مناسب انتقال فناوری با استفاده از مدل AHP فازی در صنعت ماشین‌آلات کمپوست‌سازی و قارچ خوراکی، ماهنامه روش، سال نوزدهم، شماره 125.
کیامنش، علیرضا. 1392، الگوی ارزشیابی سیپ (CIPP)، دانشنامه ایرانی برنامه‌ریزی، محور 7 ارزشیابی، صص. 1-6.
گودرزی، مهدی، خواجه‌نصیری، شهرام. 1393، انتخاب روش مناسب همکاری فناوری برای تولید الکترود گرافیتی در ایران، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال اول، شماره 4، صص. 131-160.
محمدی، مهدی، حسینی، سید علی، حمیدی، مهدی، محمودی، بهروز، سعدآبادی، علی‌اصغر. 1393، شناسایی و رتبه‌بندی روش‌های مناسب همکاری فناورانه در بنگاه‌های با محصولات و سیستم‌های پیچیده (مورد مطالعه: شرکت توگا)، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره دوم، شماره 3، صص. 55-84..
نوتاش، محمدرضا، عقبی طلب، علی. 1386، عوامل کلیدی انتشار فناوری در صنایع کوچک و متوسط ایران، فصلنامه توسعه فناوری، سال پنجم، شماره 11، بهار و تابستان 1386، صص. 63-79.