شناسایی مسیر گذار فناورانه انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی‌های بادی و خورشیدی) در ایران بر اساس رویکرد تحلیل چند سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

3 کارشناس ارزیابی و کنترل راهبردی گروه صنعتی مپنا

4 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

به منظور توسعه انرژی‌‌های تجدیدپذیر و جایگزینی آن‌ها با بخشی از سوخت‌‌های فسیلی در ایران لازم است سیاست‌‌های مناسبی اتخاذ گردد. اتخاذ سیاست‌‌های مناسب، نیازمند شناسایی و تبیین درست تغییرات فناورانه است. از طرف دیگر، با استفاده از مفاهیم مطرح در ادبیات گذار‌های فناورانه، مشخص می‌گردد که برای بروز تغییرات فناورانه، تنها تغییر فناوری کفایت نمی‌کند و تغییراتی در زمینه‌‌های اجتماعی، قانونی، صنعتی و اقتصادی نیز لازم است. تحلیل همزمان این تغییرات در یک ساختار اجتماعی با عنوان «گذار فناورانه» شناخته می‌شود. بنابراین پیش از سیاست‌گذاری لازم است تا ابتدا، نوع این تغییرات فناورانه، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شناسایی گردد تا بتوان با اتخاذ سیاست‌‌های مناسب، مسیر گذار را هموار کرد. نوع‌شناسی این تغییرات، «مسیر‌های گذار‌های فناورانه» نامیده می‌شود.
در مقاله حاضر، سعی شده است تا با سنجش کیفی مولفه‌‌های تعیین مسیر‌های گذار‌های فناورانه، مسیر گذار فناورانه‌ انرژی‌‌های تجدیدپذیر در ایران شناسایی و تبیین گردد.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد ‌که در مراحل چهارگانه گذار انرژی‌‌های تجدیدپذیر در ایران (پیش از دهه 1370 تاکنون)، مسیر گذار فناورانه در ایران در مراحل دوم و سوم گذار، از جنس مسیر «دگرگونی (لایه‌بندی)» است و در مرحله چهارم در حال تغییر از «مسیر دگرگونی» به مسیر «جایگزینی فناورانه» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Framework for Describing the Technological Transitions Based on the Multilevel Analysis Approach (Case Study: The Transition to Renewable Energy in Iran)

نویسندگان [English]

  • Seyed Moslem Mousavi Dorcheh 1
  • Mohammad Amin GhaneiRad 2
  • Hasan Karimian Khouzani 3
  • Behrouz Shahmoradi 4
1 PhD student Scientific Policy Research Center, Tehran, Iran
2 Faculty of national Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran
3 Expert, Strategic Assessment and Control, MAPNA Group, Tehran, Iran
4 Faculty member of research institute for science and technology
چکیده [English]

It is necessary to take new and acceptable policies to develop renewable energy sources and finitude of fossil fuels in Iran. To do so, it is vital to identify and address technological changes. Also, to take advantage from concepts of technological transition literature, we understood that by changing only the technology it is not possible to change technological transition, but it needs some changes in society, acts, industry and economy. The synchronously analysis of all these changes in a social context is called technological transition. Therefore, it is necessary to identify the type of changes before any policymaking in order to take adequate policies for making transition path. Typology of changes is called paths of technological transition. In current research authors tried to identify and investigate the paths of technological transition by assessing the factors for allocating paths. The results indicate that in 4 stages of renewable energy transition in Iran, the transition path in stage 2 and stage 3 are in type of layering while in stage 4 it is changing from layering type to replacing technological path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Transition
  • Renewable Energy
  • Multi Level Perspective
  • transition path
  • Iran
Avelino, F. (2011, December 9). Power in Transition: Empowering Discourses on Sustainability Transitions. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/30663
Avelino, F., & Rotmans, J. 2009. Power in transition: an interdisciplinary framework to study power in relation to structural change. European Journal of Social Theory, 12(4), pp. 543–569.
Avelino, F., & Wittmayer, J. M. 2017. Shifting Power Relations in Sustainability Transitions : A Multi-actor Perspective Shifting Power Relations in Sustainability Transitions: A Multi-actor Perspective, 7200(August). https://doi.org/10.1080/1523908X.2015.1112259
Berkhout, F., Smith, A., & Stirling, A. 2004. Socio-technological regimes and transition contexts. System Innovation and the Transition to Sustainability: Theory, Evidence and Policy. Edward Elgar, Cheltenham, pp. 48–75.
Bhr, H. 2010. The politics of means and ends: policy instruments in the European Union. Ashgate Publishing, Ltd.
Geels, F. W. 2002. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. Research Policy, 31(8), 1257–1274. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00062-8
Geels, F. W. 2004. From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. Research Policy, 33(6–7), pp. 897–920.
Geels, F. W. 2014. Regime resistance against low-carbon transitions: Introducing politics and power into the multi-level perspective. Theory, Culture & Society, 31(5), pp. 21–40.
Geels, F. W., Kern, F., Fuchs, G., Hinderer, N., Kungl, G., Mylan, J., Wassermann, S. 2016. The enactment of socio-technical transition pathways: a reformulated typology and a comparative multi-level analysis of the German and UK low-carbon electricity transitions (1990–2014). Research Policy, 45(4), pp. 896–913.
Geels, F. W., & Schot, J. 2007. Typology of sociotechnical transition pathways. Research Policy, 36(3), 399–417. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.01.003
Geels, F. W., & Schot, J. 2010. The dynamics of transitions: a socio-technical perspective.
https://amar.tavanir.org.ir/. (1396).
Mahoney, J., & Rueschemeyer, D. 2003. Comparative historical analysis in the social sciences. Cambridge University Press.
Mahoney, J., & Thelen, K. 2009. Explaining institutional change: ambiguity, agency, and power. Cambridge University Press.
Nelson, R. R., & Winter, S. G. 1982. The Schumpeterian tradeoff revisited. The American Economic Review, 72(1), pp. 114–132.
Rogge, K. S., & Reichardt, K. 2013. Towards a more comprehensive policy mix conceptualization for environmental technological change: a literature synthesis. Working paper sustainability and innovation.
Rotmans, J., Kemp, R., & Van Asselt, M. 2001. More evolution than revolution: transition management in public policy. Foresight, 3(1), pp. 15–31.
Schot, J., & Rip, A. 1997. The past and future of constructive technology assessment. Technological Forecasting and Social Change, 54(2), pp. 251–268.
Smith, A., Stirling, A., & Berkhout, F. 2005. The governance of sustainable socio-technical transitions, 34, 1491–1510. https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.07.005
Suarez, F. F., & Oliva, R. 2005. Environmental change and organizational transformation. Industrial and Corporate Change, 14(6), pp. 1017–1041.
Thelen, K. 2001. How Institutions Evolve: Insights from Comparative-Historical Analysis (Manuscript, November 2001). Comparative-Historical Analysis in the Social Sciences. New York: Cambridge University Press.
Verbong, G. P. J., & Geels, F. W. (2008). Pathways for sustainability transitions in the electricity sector: Multi-level analysis and empirical illustration. In Infrastructure Systems and Services: Building Networks for a Brighter Future (INFRA), 2008 First International Conference on (pp. 1–5). IEEE.
Verbong, G. P. J., & Geels, F. W. 2010. Exploring sustainability transitions in the electricity sector with socio-technical pathways. Technological Forecasting and Social Change, 77(8), pp. 1214–1221.
Wittmayer, J. M., Avelino, F., van Steenbergen, F., & Loorbach, D. 2017. Actor roles in transition: Insights from sociological perspectives. Environmental Innovation and Societal Transitions, 24, pp. 45–56.
Anon., 2018. satba. [Online]
Available at: www.satba.gov.ir.
[Accessed 2018].
Yin, R. K. 2003. Case study research design and methods third edition. Applied Social Research Methods Series.                                     
موسوی درچه، س. م.، قانعی راد، م. ا.، کریمیان، ح.، & زنوزی زاده، ه. (1397). ارائه چارچوب توصیف گذار حوزه‌‌های فناورانه بر اساس رویکرد تحلیل چند سطحی: مطالعه موردی گذار انرژی‌‌های تجدیدپذیر در ایران. بهبود مدیریت، 12(40).