شناسایی بازیگران اصلی و نقش‌های کلیدی در زیست‌بوم نوآوری نوپاها: مطالعه‌ای در استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،ایران.

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران،ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، پردیس فارابی دانشگاه تهران،ایران.

چکیده

نوآوری در برترین نسل خود از طریق تعاملات گسترده و تبادل دانش و محصولات در بین کنشگرانی با ویژگی‌های حیات‌گونه به وقوع می‌پیوندد. این خصوصیات در قالب مفهوم زیست‌بوم بهتر درک شده و امکان سیاست‌گذاری می‌یابد؛ به خصوص هنگامی که ریزارگانیزم‌هایی نسبتا نوآور و وابسته به محیط یعنی نوپاها مورد توجه باشند. این پژوهش زیست‌بوم نوآوری نوپاها را با هدف شناسایی بازیگران اصلی و نقش‌های کلیدی آن مورد مطالعه قرار داده است. تحقیق دارای دو مرحله کیفی و کمی است. بخش کیفی مرور نظام‌مند ادبیات ده سال اخیر طی هفت مرحله شامل تعیین کلمات کلیدی، جستجو، سازماندهی، ارزیابی، گسترش، تفسیر و ارائه است. حاصل این بخش شناسایی دانشگاه‌ها، مراکز رشد، تامین کننده‌های مالی، شرکت‌ها، شتابدهنده‌ها و پارک-های علم و فناوری به عنوان بازیگران اصلی و همچنین زمینه‌سازی، متولدسازی، حمایت‌گری، مربی‌گری و سازآرایی به عنوان نقش‌های کلیدی بوده است. پس از آن در بخش کمی به کمک تحلیل ساختاری رابطه بین نقش‌ها با توانمندی نوآوری نوپاها در استان همدان بر مبنای داده‌های جمع آوری شده در اوایل سال 97 آزمون شد که تائید شدند. این پژوهش به لحاظ نظری یک چارچوب با حداقل‌های مورد نیاز برای تشکیل زیست‌بوم نوآوری نوپاها را شناسایی کرده و به لحاظ عملی دلالت بر آن دارد که استان همدان عمدتا به حمایتگری پرداخته و برای پیشرفت زیست‌بوم نیازمند توجه به سایر نقش‌هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of the main actors and key roles of the startups innovation ecosystem: A Case Study in Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • hamidreza yazdani 2
  • Hamed Ojaghi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Iran.
3 PhD Student in Technology Management, Farabi Campus, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Innovation in its most advanced generation takes place through widespread economic and social interactions, with the metamorphosis of knowledge, resources, and products among entities with characteristics of life, growth, evolution, and competition. These specifications represent an arrangement that is better understood and governed in the concept of ecosystem. Particularly when researchers want to study startups who are context dependent mini-organisms. This paper investigates startups innovation ecosystem to identify its main players and key roles. To this end, a systematic literature review of articles from the year 2008 to 2018 was conducted. Findings show that universities, incubators, companies, financials suppliers, accelerators and science and technology parks are the main actors. Furthermore, contextualization, midwifery, support, coaching and orchestration have been identified as key roles. Finally, the key roles have been surveyed and validated based on startups innovation capability in Hamedan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Startups
  • Innovation ecosystem
  • Main actors of the innovation ecosystem
  • Key roles in the innovation ecosystem
  • Ecosystemic approach
Adner, R. and Kapoor, R. 2010. Value creation in innovation ecosystems: how the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations. Strategic Management Journal, 31(3), pp. 306-333.
Afuah, A. 2000. How much do your co-opetitors' capabilities matter in the face of technological change? Strategic Management Journal, 21(3), pp. 397-404.
Al-Mubaraki, H.M. and Busler, M. 2014. Beyond Incubators Mechanisms: Innovation, Economic Development and Entrepreneurship. In B. Galbraith ed. Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. pp. 18-26.
Alberti, F.G. and Pizzurno, E. 2017. Oops, I did it again! Knowledge leaks in open innovation networks with start-ups. European Journal of Innovation Management, 20(1), pp. 50-79.
Andersson, M. and Xiao, J. 2016. Acquisitions of start-ups by incumbent businesses: A market selection process of “high-quality” entrants? Research Policy, 45(1), pp. 272-290.
Anokhin, S. and Wincent, J. 2012. Start-up rates and innovation: A cross-country examination. Journal of International Business Studies, 43(1), pp. 41-60.
Audretsch, D.B., Aldridge, T.T. and Sanders, M. 2011. Social capital building and new business formation: A case study in Silicon Valley. International Small Business Journal, 29(2), pp. 152-169.
Azzam, J.E., Ayerbe, C. and Dang, R. 2017. Using patents to orchestrate ecosystem stability: the case of a French aerospace company. International Journal of Technology Management, 75(1-4), pp. 97-120.
Bertoni, F., Colombo, M.G. and Grilli, L. 2011. Venture capital financing and the growth of high-tech start-ups: Disentangling treatment from selection effects. Research Policy, 40(7), pp. 1028-1043.
Bilau, J. and Sarkar, S. 2016. Financing innovative start-ups in Portuguese context: what is the role of business angels networks? Journal of the Knowledge Economy, 7(4).
Bonardo, D., Paleari, S. and Vismara, S. 2010. The M&A dynamics of European science-based entrepreneurial firms. The Journal of Technology Transfer, 35(1), pp. 141-180.
Breznitz, D. and Taylor, M. 2014. The communal roots of entrepreneurial–technological growth–social fragmentation and stagnation: reflection on Atlanta's technology cluster. Entrepreneurship & Regional Development, 26(3-4), pp. 375-396.
Breznitz, S.M., Clayton, P.A., Defazio, D. and Isett, K.R. 2018. Have you been served? The impact of university entrepreneurial support on start-ups' network formation. Journal of Technology Transfer, 43(2), pp. 343-367.
Buckley, A.P. and Davis, S. 2016. Evaluating the Contribution of Technology Start-up Incubators: Exploring Methodological and Data-related Conundrums, Kidmore End, Academic Conferences International Limited.
Busquets, J. 2010. Orchestrating Smart Business Network dynamics for innovation. European Journal of Information Systems, 19(4), pp. 481-493.
Calantone, R.J., Cavusgil, S.T. and Zhao, Y.S. 2002. Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management, 31(6), pp. 515-524.
Calcagnini, G. et al. 2016. The role of universities in the location of innovative start-ups. Journal of Technology Transfer ,41(4), pp.  670-693.
Cantù, C. 2015. A service incubator business model: external networking orientation. IMP Journal, 9(3), pp. 267-285.
Cardenas, J.M. and Rondon, I. 2015. Innovation and Startup Pathways in a University Scope. In D. F. Kocaoglu et al. eds. Picmet '15 Portland International Center for Management of Engineering and Technology. pp. 968-971.
Chatterji, A.K. 2009. SPAWNED WITH A SILVER SPOON? ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE AND INNOVATION IN THE MEDICAL DEVICE INDUSTRY. Strategic Management Journal, 30(2), pp. 185-206.
Clarysse, B. and Bruneel, J. 2007. Nurturing and growing innovative start-ups: the role of policy as integrator. R & D Management, 37(2), ppp. 139-149.
Claver-Cortes, E., Marco-Lajara, B., Manresa-Marhuenda, E. and Garcia-Lillo, F. 2018. Location in scientific-technological parks, dynamic capabilities, and innovation. Technology Analysis & Strategic Management, 30(4), pp. 377-390.
Clayton, P., Feldman, M. and Lowe, N. 2018. BEHIND THE SCENES: INTERMEDIARY ORGANIZATIONS THAT FACILITATE SCIENCE COMMERCIALIZATION THROUGH ENTREPRENEURSHIP. Academy of Management Perspectives, 32(1), pp. 104-124.
Colombelli, A. 2016. The impact of local knowledge bases on the creation of innovative start-ups in Italy. Small Business Economics, 47(2), pp. 383-396.
Comberg, C., Seith, F., German, A. and Velamuri, V.K. 2014. Pivots in Startups: Factors Influencing Business Model Innovation in Startups, Manchester, The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).
Desyllas, P. and Hughes, A. 2008. Sourcing technological knowledge through corporate acquisition: Evidence from an international sample of high technology firms. The Journal of High Technology Management Research, 18(2), pp. 157-172.
Dhanaraj, C. and Parkhe, A. 2006. Orchestrating innovation networks. Academy of management review 31(3) 659-669.
Doruk, O.T. and Soylemezoglu, E. 2014. The Constraints of Innovation in Developing Countries: Too many barriers to start ups? In M. Ozsahin ed. 10th International Strategic Management Conference 2014. pp.944-949.
Duening, T.N., Hisrich, R.A. and Lechter, M.A. 2014. Technology Entrepreneurship: Taking Innovation to the Marketplace: Elsevier Science.
Dushnitsky, G. and Shaver, J.M. 2009. LIMITATIONS TO INTERORGANIZATIONAL KNOWLEDGE ACQUISITION: THE PARADOX OF CORPORATE VENTURE CAPITAL. Strategic Management Journal, 30(10), pp. 1045-1064.
Džupka, P., Klasová, S. and Kováč, V. 2016. Analysis of innovative start-up companies – Case of košice region. Quality Innovation Prosperity, 20(1), pp. 40-56.
Feld, B. 2012. Startup communities: Building an entrepreneurial ecosystem in your city: John Wiley & Sons.
Festel, G. 2013. Academic spin-offs, corporate spin-outs and company internal start-ups as technology transfer approach. Journal of Technology Transfer, 38(4), pp. 454-470.
Flavia Luciane, S., Italo Fernando, M., Cristiane, K. and Andréa Bach, R. 2018. To Internationalize or Not to Internationalize? A Descriptive Study of a Brazilian Startup. Technology Innovation Management Review, 8(3).
Fritsch, M. and Aamoucke, R. 2013. Regional public research, higher education, and innovative start-ups: an empirical investigation. Small Business Economic, 41(4), pp. 865-885.
Fritsch, M. and Noseleit, F. 2013. Start-ups, long- and short-term survivors, and their contribution to employment growth. Journal of Evolutionary Economics, 23(4), pp. 719-733.
Fukugawa, N. 2013. Heterogeneity among science parks with incubators as intermediaries of research collaborations between startups and universities in Japan. International Journal of Technology Transfer & Commercialisation, 12(4), pp. 231.
Ghezzi, A. et al. 2016. A role for startups in unleashing the disruptive power of social media. International Journal of Information Management, 36(6, Part A), pp. 1152-1159.
Ghio, N., Guerini, M. and Rossi-Lamastra, C. 2016. University knowledge and the creation of innovative start-ups: an analysis of the Italian case. Small Business Economics, 47(2), pp. 293-311.
Giarratana, M.S. 2004. The birth of a new industry: entry by start-ups and the drivers of firm growth - The case of encryption software. Research Policy, 33(5), pp. 787-806.
Goswami, K., Mitchell, J.R. and Bhagavatula, S. 2018. Accelerator expertise: Understanding the intermediary role of accelerators in the development of the Bangalore entrepreneurial ecosystem. Strategic Entrepreneurship Journal, 12(1), pp. 117-150.
Gudanescu, N.L. 2009. Innovative Start-ups & Technology Transfer challenges in the context of Business Internationalization.
Haines, T. 2016. Developing a Startup and Innovation Ecosystem in Regional Australia. Technology Innovation Management Review, 6(6), pp. 24-32.
Henrekson, M. and Johansson, D. 2010. Gazelles as job creators: a survey and interpretation of the evidence. Small Business Economics, 35(2), pp.227-244.
Hockerts, K. and Wustenhagen, R. 2010. Greening Goliaths versus emerging Davids - Theorizing about the role of incumbents and new entrants in sustainable entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 25(5), pp. 481-492.
Hu, G.L. 2015. Development Stage and Trend of Chinese College Students' internet start-up. In K. A. Grant and G. Rao eds. Proceedings of the 2015 International Conference on Cultivating Undergraduate Entrepreneurship and Management Engineering. pp. 33-38.
Humala, I.A. 2015. Leadership toward creativity in virtual work in a start-up context. Journal of Workplace Learning, 27(6), pp. 426-441.
Hunt, R.A. 2013. Entrepreneurial tweaking: An empirical study of technology diffusion through secondary inventions and design modifications by start-ups. European Journal of Innovation Management, 16(2), pp. 148-170.
Kebbi, A. and Valliere, D. 2016. The Double J-Curve: A Model for Incubated Start-ups. In I. Aaltio and M. T. Eskelinen eds. Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. pp. 371-380.
Kirchberger, M.A. and Pohl, L. 2016. Technology commercialization: a literature review of success factors and antecedents across different contexts. Journal of Technology Transfer, 41(5), pp. 1077-1112.
Kohler, T. 2016. Corporate accelerators: Building bridges between corporations and startups. Business Horizons, 59(3), pp. 347-357.
Komi, M., Still, K., Wallin, A. and Jaring, P. 2015. Accelerating the innovation process of start-ups - Business incubator and accelerator services in Finland, Manchester, The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).
Koster, S. and van Stel, A. 2014. The relationship between start-ups, market mobility and employment growth: An empirical analysis for Dutch regions. Papers in Regional Science, 93(1), pp. 203-217.
Kumar, P., Dass, M. and Kumar, S. 2015. From competitive advantage to nodal advantage: Ecosystem structure and the new five forces that affect prosperity. Business Horizons, 58(4), pp. 469-481.
Leten, B. et al. 2013. IP Models to Orchestrate Innovation Ecosystems: IMEC, A PUBLIC RESEARCH INSTITUTE IN NANO-ELECTRONICS. California Management Review, 55(4), pp. 51-64.
Livi, C. and Jeannerat, H. 2015. Born to be Sold: Start-ups as Products and New Territorial Life Cycles of Industrialization. European Planning Studies, 23(10), p. 1953.
Lombardi, R., Trequattrini, R. and Russo, G. 2016. Innovative start-ups and equity crowdfunding. International Journal of Risk Assessment and Management, 19(1-2), pp. 68-83.
Makinen, S.J. and Ieee 2014. A View on Science-based Start-ups as Innovation Ecosystems: Exploring Functions of Basic Mechanisms. 2014 Ieee International Conference on Management of Innovation and Technology (Icmit 2014), pp. 223-229.
Malek, K., Maine, E. and McCarthy, I.P. 2014. A typology of clean technology commercialization accelerators. Journal of Engineering and Technology Management,Volume(32), pp. 26-39.
Mian, S., Lamine, W. and Fayolle, A. 2016. Technology Business Incubation: An overview of the state of knowledge. Technovation, Volume(50-51), pp. 1-12.
Moroni, I., Arruda, A. and Araujo, K. 2015. The Design and Technological Innovation: How to Understand the Growth of Startups Companies in Competitive Business Environment. Procedia Manufacturing,Volume(3), pp. 2199-2204.
Morris, M.H., Shirokova, G. and Tsukanova, T. 2017. Student entrepreneurship and the university ecosystem: a multi-country empirical exploration. European Journal of International Management, 11(1), pp. 65-85.
Nambisan, S. and Baron, R.A. 2013. Entrepreneurship in innovation ecosystems: Entrepreneurs' self-regulatory processes and their implications for new venture success. Entrepreneurship: Theory and Practice, 37(5), pp. 1071-1097.
Naude, W., Gries, T., Wood, E. and Meintjies, A. 2008. Regional determinants of entrepreneurial start-ups in a developing country. Entrepreneurship and Regional Development, 20(2), pp. 111-124.
Onwuegbuzie, A.J. and Frels, R. 2016. Seven Steps to a Comprehensive Literature Review: A Multimodal and Cultural Approach: SAGE Publications.
Oppong-Tawiah, D. and Chan, Y.E. 2016. The influence of IT and knowledge capabilities on the survival of university IT startups. International Journal of Technoentrepreneurship, 3(2), pp. 150-172.
Overholm, H. 2015. Collectively created opportunities in emerging ecosystems: The case of solar service ventures. Technovation,Volum(39–40), pp. 14-25.
Paradkar, A., Knight, J. and Hansen, P. 2015. Innovation in start-ups: Ideas filling the void or ideas devoid of resources and capabilities? Technovation 41-42 1-10.
Passaro, R., Quinto, I. and Thomas, A. 2017. Start-up competitions as learning environment to foster the entrepreneurial process. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(3), pp. 426-445.
Pauwels, C., Clarysse, B., Wright, M. and Van Hove, J. 2016. Understanding a new generation incubation model: The accelerator. Technovation,Volume(50-51), pp. 13-24.
Peters, L. and Sundararajan, M. 2003. Acquisition of resources for commercializing emerging technologies: Comparing large firms with startups.
Pittayasophon, S. and Intarakumnerd, P. 2017. University and industry collaboration in Japan and Thailand: influence of university type. Asian Journal of Technology Innovation, 25(1), pp. 23-40.
Presutti, M., Boari, C. and Majocchi, A. 2011. The Importance of Proximity for the Start-Ups' Knowledge Acquisition and Exploitation. Journal of Small Business Management 49(3) 361-389.
Ramirez-Aleson, M. and Fernandez-Olmos, M. 2018. Unravelling the effects of Science Parks on the innovation performance of NTBFs. Journal of Technology Transfer, 43(2), pp. 482-505.
Ratinho, T. and Henriques, E. 2010. The role of science parks and business incubators in converging countries: Evidence from Portugal. Technovation, 30(4), pp. 278-290.
Richter, C.H., Xu, J. and Wilcox, B.A 2015. Opportunities and challenges of the ecosystem approach. Futures, Volume( 67), pp.  40-51.
Ries, E. 2011. The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses: Crown Books.
Ritala, P., Agouridas, V., Assimakopoulos, D. and Gies, O. 2013. Value creation and capture mechanisms in innovation ecosystems: a comparative case study. International Journal of Technology Management, 63(3-4), pp. 244-267.
Ritala, P. and Almpanopoulou, A. 2017. In defense of 'eco' in innovation ecosystem. Technovation Volume(60-61), pp. 39-42.
Rostarova, M. and Rentkova, K. 2016. INVESTMENT CRITERIA OF THE SUCCESSFUL START-UP ACCELERATORS, Varazdin, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency (VADEA).
Roundy, P.T. 2017. Hybrid organizations and the logics of entrepreneurial ecosystems. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(4), pp. 1221-1237.
Rubin, T.H., Aas, T.H. and Stead, A. 2015. Knowledge flow in Technological Business Incubators: Evidence from Australia and Israel. Technovation, Volume(41-42), pp. 11-24.
Savaneviciene, A., Venckuviene, V. and Girdauskiene, L. 2015. Venture Capital a Catalyst for Start-Ups to Overcome the "Valley of Death": Lithuanian Case. In C. Bektas ed. 4th World Conference on Business, Economics and Management. pp. 1052-1059.
Shane, S. 2009. Why encouraging more people to become entrepreneurs is bad public policy. Small Business Economics, 33(2), pp.141-149.
Simon, H. and Leker, J. 2016. Using Startup Communication for Opportunity Recognition  an Approach to Identify Future Product Trends. International Journal of Innovation Management, 20(08) 1640016.
Sipola, S., Puhakka, V. and Mainela, T. 2016. A start-up ecosystem as a structure and context for high growth. Advances in International Management, Volume(29), pp. 179-202.
Spender, J.C., Corvello, V., Grimaldi, M. and Rippa, P. 2017. Startups and open innovation: a review of the literature. European Journal of Innovation Management, 20(1), pp. 4-30.
Spigel, B. 2017. The Relational Organization of Entrepreneurial Ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1) , pp. 49-72.
Spigel, B. and Harrison, R. 2018. Toward a process theory of entrepreneurial ecosystems. Strategic Entrepreneurship Journal , 12(1), pp. 151-168.
Squicciarini, M. 2009. Science parks: seedbeds of innovation? A duration analysis of firms' patenting activity. Small Business Economics, 32(2), pp. 169-190.
Su, D., Ali, M. and Sohn, D.W. 2011. A model to create high-tech start-ups from the academic environment: The case of Peking University (PKU) and Tsinghua University (THU). African Journal of Business Management, 5(26), pp.10821-10833.
Su, J., Cao, H. and Wang, H. 2013. Key Factors on the Process of Born Globals from Start-Up to Growth: PV Enterprises in China. 2013 International Conference on Management (Icm 2013 , pp.1221-1228.
Subrahmanya, M.B. 2017. Comparing the Entrepreneurial Ecosystems for Technology Startups in Bangalore and Hyderabad, India. Technology Innovation Management Review, 7(7).
Swamidass, P. 2013. University startups as a commercialization alternative: lessons from three contrasting case studies. Journal of Technology Transfer,38(6), pp. 788-808.
Talaia, M., Pisoni, A. and Onetti, A. 2016. Factors influencing the fund raising process for innovative new ventures: an empirical study. Journal of Small Business and Enterprise Development, 23(2), pp. 363-378.
Usman, M. and Vanhaverbeke, W. 2017. How start-ups successfully organize and manage open innovation with large companies. European Journal of Innovation Management, 20(1), pp. 171-186.
Valkokari, K., Seppanen, M., Mantyla, M. and Jylha-Ollila, S. 2017. Orchestrating Innovation Ecosystems: A Qualitative Analysis of Ecosystem Positioning Strategies. Technology Innovation Management Review, 7(3), pp. 12-24.
van Gils, M.J.G.M. and Rutjes, F.P.J.T. 2017. Accelerating chemical start-ups in ecosystems: the need for biotopes. European Journal of Innovation Management, 20(1), pp. 135-152.
van Weele, M., van Rijnsoever, F.J. and Nauta, F. 2017. You can't always get what you want: How entrepreneur's perceived resource needs affect the incubator's assertiveness. Technovation Volume(59), pp. 18-33.
Vasquez-Urriago, A.R., Barge-Gil, A. and Rico, A.M. 2016. Science and Technology Parks and cooperation for innovation: Empirical evidence from Spain. Research Policy, 45(1), pp.137-147.
Vieira, K.C., Alcantara, V.D., do Prado, J.W. and Bermejo, P.H.D. 2015. External Sources in the process of Open Innovation: Reinforcing and Restrictive Factors in Tech Startups. Risus-Journal on Innovation and Sustainability, 6(3), pp. 3-28.
Weiblen, T. and Chesbrough, H.W. 2015. Engaging with Startups to Enhance Corporate Innovation. California Management Review 57(2) 66-90.
Wright, M., Siegel, D.S. and Mustar, P. 2017. An emerging ecosystem for student start-ups. Journal of Technology Transfer ,42(4), pp. 909-922.
Xiao, L. and North, D. 2018. The role of Technological Business Incubators in supporting business innovation in China: a case of regional adaptability? Entrepreneurship and Regional Development, 30(1-2), pp. 29-57.
Yang, S., Kher, R. and Lyons, T.S. 2018. Where Do Accelerators Fit in the Venture Creation Pipeline? Different Values Brought by Different Types of Accelerators. Entrepreneurship Research Journal 8(4) 13.
Zahra, S.A. and Nambisan, S. 2011. Entrepreneurship in global innovation ecosystems. AMS Review, 1(1) , pp. 4.
Zhang, Y. and Li, H. 2010. Innovation search of new ventures in a technology cluster: the role of ties with service intermediaries. Strategic Management Journal, 31(1), pp. 88-109.
سید عباس زاده, م., امانی   ساری بگلو, ج., خضری آذر, ه. & پاشوی, ق., 1391. مقدمه ای بر مدل یابی   معادلات ساختاری به روش PLS و   کاربرد آن در علوم رفتاری. ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.