طراحی مدل نوآوری دوسوتوان؛ مطالعه ای در یک بنگاه چندرشته ای دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه مدیریت، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشگاه پیام نور تهران

4 مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از دغدغه‌های نیل به یک سازمان دوسوتوان، تعیین مختصات سازه نوآوری دوسوتوان می‌باشد. در واقع، یافتن پاسخی مناسب که مؤلفه‌ها و خصیصه‌های سازه نوآوری در هریک از رویکردهای مدیریت راهبردی بنگاه، جهت نیل به دوسوتوانی نوآوری‌ کدامند؛ هدف اصلی طراحی و تبیین مدل نوآوری دوسوتوان را در پژوهش حاضر تشکیل می‌دهد. این پژوهش، از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است که با رویکرد پژوهشی استقرایی- قیاسی و در قالب راهبرد پژوهشی ترکیبی اکتشافی سرانجام یافت. بدین ترتیب که در مرحله کیفی طراحی مدل، ضمن انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بهره‌مندی از نظرات خبرگان 21 صنعت در سازمان چند رشته‌ای اتکا، از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگـذاری نظـری و در مرحله آزمون و برازش مدل، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. مبتنی بر روش-شناسی پیشنهادی، مدل نوآوری دوسوتوان در قالب 4 مؤلفه نوآوری مقطعی، مستمر، برانداز و نوآوری تعاملی مبتنی بر خصیصه‌های 12 گانه مرتبط، طراحی و تبیین شد. نتایج الگوریتم تحلیل داده‌ها،گواه برازش و اعتبار قابل‌قبول مدل پیشنهادی پژوهش حاضر است که در آن، مؤلفه‌های نوآوری مستمر و برانداز، به ترتیب به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه نوآوری درکنار نوآوری مقطعی، جهت نیل به یک سازمان دوسوتوان شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Ambidextrous Innovation Model;A Study In A Defense Holding Company

نویسندگان [English]

  • mehdi akbari 1
  • Mohammad Taghi Amini 2
  • Mohammad Mahmoudi Meimand 3
  • Mahmoud Moradi 4
1 Ph.D. Student in Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof., Faculty of Human Sciences, Guilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

One of the main concerns of achieving an ambidextrous organization, is the determining of ambidextrous innovation features. In fact, finding the appropriate response which ones are the components and features of innovation in each of corporate strategic management approaches, forms the main purpose of designing and explaining the ambidextrous innovation in this research. In this study, structural equation modeling was used to design and explain the interactive model of this study while conducting library studies and using expert opinions. Accordingly, the model of ambidextrous innovation was shown in the 4 key components of Sectional, continuous, Revolutionary and Interactive innovation and 12 observed variables. The results of applying the proposed methodology in a Defense Holding firm are indicative of fit and acceptable validity of graphic relationships in the interactive model of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Ambidexterity
  • Ambidextrous Innovation
  • Structural Equation Modeling
Baum, J. A., Li, S. X., & Usher, J. M. 2000. Making the next move: How experiential and vicarious learning shape the locations of chains’ acquisitions. Administrative Science Quarterly, 45(4), pp. 766–801.
Beckman, C. M., Haunschild, P. R., & Phillips, D. J. 2004. Friends or strangers? Firm-specific uncertainty, market uncertainty, and network partner selection. Organization science, 15(3), pp. 259–275.
Benner, M. J., & Tushman, M. L. 2003. Exploitation, Exploration, and Process Management: The Productivity Dilemma Revisited. Academy of Management Review. 28(2), pp. 238–256.
Cantarello, S., Martini, A., & Nosella, A. 2012. A Multi- Level Model for Organizational Ambidexterity:  In the Search Phase of the Innovation Process.  Creativity And Innovation Management. 21(1). pp. 21-48.
Chen, Y. 2016. Dynamic Ambidexterity: How Innovators Manage Exploration and Exploitation. Rochester, NY: Social Science Research Network.
Duncan, R. B. 1976. The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. The management of organization, Volume (1), pp. 167–188.
Gibson, C. B., & Birkinshaw, J. 2004. The antecedents, consequences and mediating role of organizational ambidexterity. Academy of Management Journal, 47(2), pp. 209–226.
Hill, S. A., & Birkinshaw, J. 2014. Ambidexterity and survival in corporate venture units. Journal of management, 40(7), pp. 1899–1931.
Huang, P.-W. 2010. Why and How to be Ambidextrous? The Relationship between Environmental Factors, Innovation Strategy and Organizational Capabilities. School of Management, I-Shou University.
Junni, P., Sarala, R. M., Tarba, S. Y., Liu, Y., & Cooper, C. L. 2015. Guest Editors’ Introduction: The Role of Human Resources and Organizational Factors in Ambidexterity. Human Resource Management, 54(S1), pp. 1-28.
O’Reilly, C. A., & Tushman, M. L. 2004. The ambidextrous organization. Harvard business review, 82(4), pp. 74–81.
O’Reilly, C. A., & Tushman, M. L. 2011. Organizational ambidexterity in action: How managers explore and exploit. California Management Review, 53(4), pp. 5–22.
Phene, A., Tallman, S., & Almeida, P. 2012. When do acquisitions facilitate technological exploration and exploitation? Journal of Management, 38(3), pp. 753–783.
Reeves, M., Haanaes, K., & Sinha, J. 2016. Your Strategy Needs a Strategy: How to Choose and Execute the Right Approach (Unabridged edition). Audible Studios on Brilliance Audio.
Rosenkopf, L., & Nerkar, A. 2001. Beyond local search: boundary-spanning, exploration, and impact in the optical disk industry. Strategic Management Journal, 22(4), pp. 287–306.
Safiih, M., & Azreen, N. 2016. Confirmatory Factor Analysis Approach: A Case Study of Mathematics Students’ Achievement in TIMSS. Malaysian Journal of Mathematical Sciences, Volume (10), pp. 41-51.
Smith, W. K., & Tushman, M. L. 2005. Managing strategic contradictions: A top management model for managing innovation. Organization science, 16(5), pp. 522–536.
Simsek, Z., Heavey, C., Veiga, J. F., Souder, D. 2009. A typology for aligning organizational ambidexterity’s conceptualizations, antecedents, and outcomes. Journal of Management Studies, 46(5), pp. 864–894.
Turner, N., Swart, J., & Maylor, H. 2013. Mechanisms for Managing Ambidexterity: A Review and Research Agenda: Mechanisms for Managing Ambidexterity. International Journal of Management Reviews, 15(3), pp. 317–332.
Tushman, M. L., & O’Reilly III, C. A. 1996. Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. California management review, 38(4), pp. 8–29.
Wang, C. L., & Rafiq, M. 2014. Ambidextrous organizational culture, contextual ambidexterity and new product innovation: a comparative study of UK and Chinese high-tech firms. British Journal of Management, 25(1), pp. 58–76.
Yaghtin, A., & Salehi, F. 2014. Enterprise factors as ambidexterity antecedents: contingency model for ambidextrous organizations. Journal of Global Strategic Management, 2(8), pp.46–46.
آذر، عادل. غلام‌زاده، رسول. قنواتی، مهدی. 1391. مدل‌سازی مسیری- ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم‌افزار Smart PLS. تهران: انتشارات نگاه دانش.
اکبری، محسن. 1394. بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر مزیت‌های رقابتی با میانجی‌گری دوسوتوانی نوآوری. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، (1)91، صص. 104-81.
اکبری، محسن. ابراهیم پور، مصطفی. هوشمند، میلاد. 1394. بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی و دوسوتوانی نوآوری بر عملکرد صادراتی محصول جدید با تعدیل‌گری شدت نوآوری محصول در صنعت خودروسازی. فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری، (4)4، صص. 81-106.
دانایی‌فرد، حسن. الوانی، مهدی. آذر، عادل. 1392. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. چاپ هشتم. تهران: انتشارات صفار.
دراکر، پ. 1999. چالش‌های مدیریت در سده 21. ترجمه عبدالرضا رضایی‌نژاد. 1384. چاپ سوم. تهران: انتشارات فرا.
دهقانی، حسین. اخوان، پیمان. حسینی سرخوش، سیدمهدی. 1392. افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز. فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری، (2)2، صص. 45-68.
طاهری عطار، غزاله. رستم لو، رضا. 1397. بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر خلاقیت و نوآوری در محصول و فرایند. فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری، (2)7، صص. 47-68.