نگاشت شبکه جریان ارزش بازیگران بوم‌سازگان کسب و کار جویشگر بومی مبتنی بر تحلیل ذی‌نفعان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

بر اساس مطالعات انجام شده، پیشران بوم‌سازگان کسب و کارهای مبتنی بر فناوری نوآیند، انواع نقش‌های بازیگران و نحوه ارتباط بین آن‌ها است. هدف این مقاله شناسایی بازیگران، عوامل دسته‌بندی و چگونگی ارتباط بین آنها در بوم‌سازگان کسب و کار است. نوع تحقیق کاربردی و روش اجرای آن پیمایشی است. شیوه نمونه‌گیری و انتخاب آزمودنی‌ها غیر تصادفی و هدفمند است. در این مقاله استراتژی پژوهش مطالعه موردی و واحد تحلیل بازیگران بوم‌سازگان کسب و کار و ابزار گردآوری داده، پرسشنامه و مصاحبه‌های عمیق و مطالعه مستندات علمی معتبر است. جهت استخراج چارچوب تحلیل شبکه بازیگران از مرور نظام مند استفاده شد. اجزای چارچوب با استفاده از نظر خبرگان این حوزه تأیید شد و در ادامه با بهره گیری از مرور ادبیات و ترکیب آن با نظر خبرگان، بازیگران بوم‌سازگان کسب و کار جویشگر بومی شناسایی و شبکه جریان ارزش بازیگران این بوم‌سازگان با چهار جریان ارزشی شامل اطلاعات، خدمات، مالی و ناملموس نگاشته شد. در ادامه1)چارچوبی برای ورود به تحلیل بوم سازگان کسب و کار مبتنی بر تحلیل ذینفعان، 2)شناسایی بازیگران بوم‌سازگان جویشگر بومی در چهار لایه 3) نگاشت شبکه ارزش بین بازیگران و جریان‌های ارزشی چهارگانه بدست آمد. این چارچوب می تواند الگویی در سایرموارد مشابه مانند بوم سازگان اینترنت اشیا، کلان داده، رایانش ابری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Value stream mapping network for localized Search engine business ecosystem actors based on stakeholder's analysis

نویسندگان [English]

  • Sahar Kousari 1
  • alireza yari 2
  • Fatemeh Saghafi 3
1 faculty member of science policy department, National Research for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran
2 Faculty Member of the Institute of Information and Communication Technology
3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of management, University of Tehran
چکیده [English]

According to studies, the driving forces of emerging technology-based business ecosystem are the precise explanation of the types of actors' roles and how they relate to each other. Accordingly, the purpose of this article is to identify the actors, their classification factors, and how they relate to business ecosystem. The type of research was applied –research and the method of its implementation was survey. The method of sampling is non-random and purposeful. In this article, the research strategy has been a case study, the analysis unit of business ecosystem was actors and data collection tools had been selected questionnaires and in-depth interviews and the study of credible scientific documents. Systematic review has been used to extract the framework for analyzing the network of search engine actors. After extracting the initial framework, the components of the framework were approved using the opinion of experts in this field. The value-flow network based on four value streams including information, services, financial and intangible. The findings: 1)provide a framework for entering the ecosystem analysis based on stakeholder analysis, 2)identify the actors of ecosystems in four layers, and 3)map the value network between the actors and the four value streams. The framework can be a model for identifying stablishing value communication for other similar items such as IOT, big data and cloud computing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem
  • Value Flow Network
  • Search Engine
  • Stakeholder Analysis
توکلی،غلامرضا، رمضان، مجید، ساروقی، حسام­الدین، 1391. تحلیل رابطه مدل کسب و کار و راهبردهای ژنریک پورتر در سازمان­های با تکنولوژی پیشرفته با رویکرد پیمایشی، نشریه مدیریت نوآوری،دوره 1، شماره 1، ص 80

ثقفی، فاطمه، عباسی شاهکوه‌، کلثوم و کشتگاری،‌ احسان،1393. طراحی چارچوب شناسایی و اولویت بندی ذینفعان مبتنی بر روش فراتلفیق. (مطالعه موردی سیستم عامل بومی ایران)، نشریه مدیریت فردا، دوره13، شماره 39، صص21-42.

ثقفی، فاطمه، مزارعی، سیدحامد، خوانساری، محمد، محمدی کنگرانی، حنانه، اسدی فرد، رضا، 1398. فراترکیب عوامل موثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی، نشریه مدیریت نوآوری، دوره 8 ، شماره 3، صص23-52.

جهانی‌زاده، فاطمه، مشبکی، اصغر، کردنائیج، اسداله و خداداد حسینی، سید حمید، 1394. تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب وکار، پژوهشهای مدیریت در ایران ، دوره 19، شماره 2، صص 139-160

خیاطیان یزدی، محمدصادق، فرتاش، کیارش و قربانی، امیر، 1399. توسعه کنام‌ فناورانه فتوولتائیک در ایران با رویکرد مدیریت راهبردی کنام، سیاست علم و فناوری، دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 37-54

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو)،1388. استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران،مترجم مسعود شفیعی و عبدالرضا شقاقی، تهران: رسا.

شیرین­آبادی فراهانی، سمیرا و نیک­آریا، مهران،1393. طرح پژوهشی بررسی تاریخچه و سیر تکاملی جویشگرها، خدمات و مدل­های درآمدی آنها، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفدری رنجبر،مصطفی، رحمانسرشت، حسین،منطقی، منوچهر، قاضی نوری، سروش،1397. واکاوی پنجره های فرصت یادگیری فناورانه در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای متأخر: صنعت توربین های گازی در ایران، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 6، شماره2،صص40-9

صفدری رنجبر،مصطفی، رحمان سرشت، حسین، منطقی، منوچهر، قاضی نوری، سید سروش، 1395. پیشران های کسب و ایجاد قابلیت های فناورانه ساخت محصولات و سامانه های پیچیده در بنگاه های متاخر: مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت (OTC) ،فصلنامه مدیریت نوآوری، سال 5، شماره 3، ص8

عباس­زاده، محمد، 1391. تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، فصلنامه جامعه­شناسی کاربردی، شماره پیاپی (45)، شماره اول، ص 15

فلاح تفتی، سعید، کردنائیج، اسداله، خدادادحسیتی، سید حمید و جمالی افوسی، مجید، 1394. تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب وکار، پژوهشهای مدیریت در ایران ، دوره 19، شماره 4، صص 139-159
کوثری، سحر؛ سبزه‌پرور، عرفان،1399.  عصر زیست بوم ها؛ حرکت به سمت آینده های به هم پیوسته، تهران :مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
کوثری، سحر؛یاری ، علیرضا؛ ثقفی، فاطمه، 1399. الگوی شکل گیری بوم سازگان کسب وکارهای مبتنی بر فناوری نوآیند، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 12(46)ص 28-13
محمدپور، ا.، 1392. روش تحقیق کیفی، ضد روش2، انتشارات جامعه شناسان، تهران، ایران.
یارمحمدی، مریم، رضوانی، مهران، البرزی، محمود،1396. واکاوی اهداف و توانمندسازهای مشارکت در زیست بوم پلتفرم از دیدگاه نوآوران طرف عرضه در صنعت نرم افزار: شرکت های کوچک مستقر در تهران، مدیریت نوآوری، سال ششم، شماره دوم، صص 65-86
Anggraeni, E., Hartigh, E. D. & Zegveld, M. (2007). Business ecosystem as a perspective for studying the relations between firms and their business networks, ECCON.
Camarinha-Matos, L. M., Afsarmanesh, H. & Ollus, M. (2005). Ecolead: A Holistic Approach To Creation And Management Of Dynamic Virtual Organizations, Collaborative Networks and their Breeding Environments, IFIP — The International Federation for Information Processing, pp. 3-16.
 
Calvin, Crispo (2018), Stronger relationships with Indigenous stakeholders starts with better understanding, communication,https://www.hatch.com/About-Us/Publications/Blogs/2018/08/Stronger-relationships-with-Indigenous-stakeholders-starts-with-better-understanding-communication
Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. Third Edition. Sage Publication.
Elias, A. A., & Cavana, R. Y. (2000, December). Stakeholder analysis for systems thinking and modeling. In Victoria University of Wellington, New Zealand. Conference paper
Davidson S., Harmer, M. & Marshall, A. (2015). Strategies for creating and capturing value in the emerging ecosystem economy, Strategy & Leadership, Vol. 43, No.2, pp. 2-10.
Den Ouden, E. (2012). Innovation Design, Creating Value for People, Organizations and Society, Springer-Verlag London Limited.
Feng, W., Crawley, E. F., Weck, O., Keller, R. & Robinson, B., (2010) Dependency Structure Matrix Modelling for Stakeholder Value Networks, 12TH International Dependency and Structure Modeling Conference, Cambridge, UK.
Friedman, A. L. & Miles, S. (2006). Stakeholders: Theory and Practice, Oxford Publishing.
Freeman, R. E., & Evan, W. M. (1990). Corporate governance: A stakeholder interpretation. The Journal of Behavioral Economics,19(4):337-359.
Galateanu, E. & Avasilcai, S. (2014). Business Ecosystem “Reliability”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 124, pp. 312-321.
Ghazinoory, S., Sarkissian, A., Farhanchi, M., & Saghafi, F. (2020). Renewing a dysfunctional innovation ecosystem: The case of the Lalejin ceramics and pottery. Technovation, 96, 102122.
 
Heikkilä, M. & Kuivaniemi, L. (2012). Ecosystem Under Construction: An Action Research Study on Entrepreneurship in a Business Ecosystem, Technology Innovation Management Review, No. 6, pp. 18-24.
Hartigh, E. , Tol, M.  & Visscher, W. (2006). The Health Measurement of a Business Ecosystem, Delft University of Technology, ECCON Annual meeting.
Iansiti, M. & Levien, R. (2002). Keystones and Dominators: Framing the Operational Dynamics of Business Ecosystems, Harvard Business School.
Iansiti, M. and Levien, R. (2004). Strategy as ecology, Harvard Business Review; March, pp.68-78.
 
Internet Governance (2018) The Importance of the Multistakeholder Approach: My Experience at the Internet Governance Forum, Internet Governance 26 December 2018, http://www.internetsociety.org
Johnson, G. and K. Scholes. 2002. Exploring Corporate Strategy. 6th Edition ed. Harlow, Essex: Prentice Hall: Financial Times.
Kastalli, I. V. & Neely, A. (2013). Cpllaborate to Innovate, How Business Ecosystems Unleash Business Value, University of Cambridge.
Karhiniemi, M. (2009). Creating and Sustaining Successful Business Ecosystems, Heslsinki: HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS (HSE). Information Systems Science, Master's thesis
Leviäkangas, P.; Aapaoja, A.; Kinnunen, T.; Pilli-Sihvola, E.; Hautala, R. (2014). The Finnish Road Weather Business Ecosystem - Turning Societal Benefits into Business and the Other Way Round, Engineering Management Research; Vol. 3, No. 1, pp. 56-67.
lyer, B., Lee, Ch.-H. & Venkatraman, N. (2011). Managing in a “Small World Ecosystem:Some Lessons from the Software Sector (To appear in CaliforniaManagement review), Boston University School of Management.
 
Mitchell, R., B. Agle and D. Wood. (1997). Toward a Theory of Stakeholder. Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, Academy of Management Review, 22(4), 853–886.
Myllykangas, P., Kujala, J., & Lehtimäki, H. (2010). Analyzing the essence of stakeholder relationships: What do we need in addition to power, legitimacy, and urgency? Journal of Business Ethics, 96(1), 65-72.
 
Moore, J. F. (1996). The death of competition: leadership and strategy in the age of business ecosystems, New York, Harper Business, ISBN-10: 0887308503.
Peifer, J. L., & Newman, D. T. (2020). Making the business case for corporate social responsibility and perceived trustworthiness: A crossstakeholder analysis. Business and Society Review, 125(2), 161-181.
Saghafi, F., Moghaddam, E. N., & Aslani, A. (2017). Examining effective factors in initial acceptance of high-tech localized technologies: Xamin, Iranian localized operating system. Technological Forecasting and Social Change, 122, 275-288.
Ulrich, Dave,  Younger, Jont Brockbank, Wayne. Ulrich, Mike. (2012). HR talent and the new HR competencies, ArticleinStrategicHRReview,
Rietbergen-McCracken, J., Narayan D. (1998), Participation and Social Assessment: Tools and Techniques, Washington D, C.: World Bank.
Rissy, Y. Y. W. (2021). The stakeholder model: its relevance, concept, and application in the Indonesian banking sector. Journal of Banking Regulation, 1-13.
Tian, C. H.; Ray, B. K.; Lee, J.; Cao, R. & Ding, W.  (2008). A framework for business ecosystem analysis and modeling, IBM SystemJournal, Vol. 47, No 1. Pp. 101-104.
Yin, R. (2014). Case Study Research (5th Ed.). Los Angeles: Sage Publications.
Wallin. J. (2015). Enhancing Competences in Business Ecosystems, a Focused Issue on Competence, Perspectives on New Industry Dynamics. 83-116.
Weiller, C. & Neely, A. (2013). Business Model Design in an Ecosystem Context, Cambridge Service Alliance.
Xiaoren, Z., Ling, D. & Xiangdong, C. (2014). Interaction of Open Innovation and Business Ecosystem, International Journal of e-Service, Science and Technology, Vol.7, No.1, pp.51-64.
Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. 5th Edition. Sage Publication.