فراتحلیل عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان‌های نظامی با بکارگیری روش فراتحلیل و نرم‌افزار CMA2 می‌باشد. در این راستا، کلیه مقالات چاپ‌شده در نشریات فارسی زبان و انگلیسی زبان، ازطریق پایگاه‌های علمی معتبر و با استفاده از کلیدواژه‌هایی چون خلاقیت، نوآوری، سازمان‌های نظامی و ... مورد بررسی قرار گرفتند. پس از انجام بررسی و در نظر گرفتن معیارهای ورودی و خروجی، 18 مطالعه وارد فرایند فراتحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد از بین عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های نظامی، 1 مورد (7 درصد) دارای اندازه اثر کمتر از 3/0، 4 مورد (27 درصد) دارای اندازه اثر بین 3/0 تا 5/0 و 10 مورد (66 درصد) دارای اندازه اثر بالاتر از 5/0 هستند و به ترتیب متغیرهای یادگیری، کیفیت سیستم آموزشی، توانمندسازی روانشناختی، منابع مادی، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و سبک رهبری دارای بیشترین اندازه اثر و نیازهای انگیزشی چون احترام و خودشکوفایی دارای کمترین اندازه اثر هستند. بنابراین، سازمان‌های نظامی با تاکید بر عواملی چون آموزش، سبک رهبری و فرهنگ و با روش‌هایی چون برگزاری گردهمایی‌ها، همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و توجیهی و توسعه فرهنگ یادگیری، می‌توانند انگیزه تولید ایده‌های نو و عملی را در کارکنان خود افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Factors Affecting on Creativity and Innovation of Military Personnel: A Meta-Analysis

نویسندگان [English]

  • Feze Ghanbari Ghaleroudkhani 1
  • MirHadi Moazen Jamshidi 2
1 Ph.D. Student, Organizational Behavior Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Public Administration, Payamenoor University,Tehran,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the factors affecting creativity and innovation of military personnel using a meta-analysis approach. This study is a quantitative research and has been done based on meta-analysis approach. In this regard, the related articles published in research journals, in Persian and English, were reviewed. Regarding to the input and output criteria, 18 studies used the meta-analysis, were analyzed using CMA 2 software. The findings show among antecedents of creativity and innovation in Military Organizations, 1 item (7%) had an effect size of less than 0.3, 4 items (27%) had an effect size of 0.3 to 0.5 and 10 items (66%) had an effect size greater than 0.5. Factors such as learning, the quality of the education system, psychological empowerment, organizational culture, knowledge management, organizational conditions and leadership style have the highest effect size and motivational needs as respect and self-actualization have the lowest effect size. Military organizations emphasizing factors such as ability to innovate, leadership style and culture and by ways such as holding meetings, conferences, workshops, and justifying and developing a learning culture, could increase the motivation to produce new and practical ideas for their employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Innovation
  • Military Organization
  • Meta-Analysis
Alibala, R. S. 2019. Effective Innovation Through Military Institutionalization. Journal of Defense Resources Management (JoDRM), 10(2), 145-155.
Ameryoun, A. Shojai, M. Rafati, H. Heidari, S. Tofighi, Sh. & Khani Kolveri Moghadam, Z. 2015. Factors influencing the creativity and innovation in managers of military and civilian hospitals in Tehran. Iran.Journal of Research & Health, 5(3), 257-264.
Anderson, N. Potočnik, K. & Zhou, J. 2014. Innovation and creativity in organizations: A state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework. Journal of Management, 40(5), 1297-1333.
Bayrami,Y. R & Mirzaei Nobari, S. 2016. Study the effect of knowledge sharing on employees’ creativity of IRIPolice engineering administration. UCT Journal of Management and Accounting Studies, 4(4), 61-64.
Guo, L. Decoster, S. Babalola, M. T. De Schutter, L. Garba, O. A. & Riisla, K. 2018. Authoritarian leadership and employee creativity: The moderating role of psychological capital and the mediating role of fear and defensive silence. Journal of Business Research, 92, 219-230
Hill, A. 2015. Military Innovation and Military Culture. Culture and the US Army, 45(1), 85-98.
Hussain, S T. Abbas, J.Lei, Sh. Haider, M J. & Akram, T. 2017. Transactional leadership and organizational creativity: Examining the mediating role of knowledge sharing behavior. Cogent Business & Management, 4, 1-11.
Khan, R. Rehman, A. U. & Fatima, A. 2009. Transformational leadership and organizational innovation: Moderated by organizational size. African Journal of Business Management, 3(11), 678-684.
Kianto, A. Sáenz, J. & Aramburu, N. 2017. Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation. Journal of Business Research, 81, 11-20
Kremer, H. Villamor, I. & Aguinis, H. 2019. Innovation leadership: Best-practice recommendations for promoting employee creativity, voice, and knowledge sharing. Business Horizons, 62(1), 65-74.
Peng, H. & Wei, F. 2018. Trickle-down effects of perceived leader integrity on employee creativity: A moderated mediation model. Journal of Business ethics, 150(3), 837-851
Sandwith, B. L. Cropley, D. H. & Chantler, L. J. 2017. The influence of cognitive structure and task structure on creativity in a military context. International Journal of Creativity and Problem Solving, 27(2), 95-112.
Voelz, G. 2016. Catalysts of Military Innovation: A Case Study of Defense. BIOMETRICSDefense ARJ, 23(2), 178-201.
آقامحمدی، داود و حسنوند، علی‌اکبر (1395). شاخص‌های نوآوری و خلاقیت در چابک‌سازی در سازمان‌های نظامی. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 17(65)، 47-27.
ابراهیمیان، بهمن و کاملی، بهروز. 1395رابطه مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان و ارائه راهکارهای تقویت آن (مطالعه موردی در یک سازمان نظامی(، مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 9(2)، 32-1.
احمدی بالادهی، سیدمهدی و میرزائی عربی، محمدعلی. 1393. بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی استان مازندران)، مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 7(1)، 59-41.
اردلان، امید. الوانی، سید مهدی و شهلایی، ناصر. 1396. طراحی و تبیین الگوی مناسب نوآوری در ارتش بر مبنای تدابیر فرماندهی کل قوا (مدظله)، مدیریت نوآوری، 6(1)، 124-101.
بیابانی، غلامحسین و روحزاده، روح‌الله. 1397. تأثیر خلاقیت و شیوه‌های نوآورانه دانش پلیسی در پیشگیری و کشف جرم، فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(4)، 178-143.
پارسایی، سعید. 1392. عوامل محتوایی مؤثر در بهینه‌سازی سازمان‌های نظامی. علوم و فنون نظامی، 9(23)، 127-107.
پرهیزگار، محمدمهدی. سیادت، سعیده و  پیرعلی، علیرضا. 1395. بررسی تطبیقی نقش تعدیلی فرجه سازمانی بر رابطه جوسازمانی و خلاقیت در پلیس مرزبانی استان‌های بوشهر و هرمزگان، علوم و فنون مرزی، 7(3)، 78-51.
تشکریان‌جهرمی، علیرضا. یعقوبی، نورمحمد. حجت‌دوست، سجاد و جهان‌بین، صدرالدین. 1396. تحلیل رهبری تحول‌گرا در تسهیل نوآوری با توجه به نقش واسطه‌ای تواناسازی روان‌شناختی و مدیریت دانش در بین کارکنان نظامی، فصلنامه مدیریت نظامی، 17(2)، 22-1.
دهقان، نبی‌الله. فتحی، صمد. و هوشیار، اکبر. 1391. ارائه مدل خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، 12(48)، 158-113.
دهقانی پوده، حسین و پاشایی هولاسو، امین. 1395. تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر ظرفیت‌ها و محرک‌های نوآوری دفاعی، مدیریت توسعه و تحول، 27، 43-27.
دهقانی پوده، حسین و پاشایی هولاسو، امین. 1396. طراحی الگوی توسعة نوآوری سازمان‌های دفاعی با رویکرد راهبردی، فصلنامه راهبرد دفاعی، 15(57)، 42-1.
ذوالفقاری زعفرانی، رشید و زارعی، ملیحه. 1396. بررسی نقش اثربخشی کیفیت آموزش بر عملکرد و خلاقیت کارکنان ستاد فرماندهی ناجا، آموزش در علوم انتظامی، 3(18)، 60-41.
رحمان‌زاده، علی. 1395. عوامل سازمانی مؤثر بر ارتقای خلاقیت و نوآوری در سازمان صداوسیما، فصلنامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6(3)، 34-1.
رضایی، عباس. حجتی‌نیا، محمدحسین و قاضی، حسن. 1397. خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های دفاعی دانش‌بنیان (مطالعه موردی: اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران(، فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی، 15، 75-61.
رضایی، نادر. پیوسته، اکبر. و فرضعلی‌زاده، اکبر. 1396. بررسی نقش مدیریت دانش در ارتقاء خلاقیت و نوآوری کارکنان، فصلنامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(1)، 48-17.
صادقی مال امیری، منصور. 1392. سنجش تأثیر نیازهای کارکنان ناجا بر خلاقیت آن‌ها، فصلنامه منابع انسانی ناجا، 8(34)، 76-49.
صمیمی، مهدی. حسینی، سیدحسن و اصغری، حرمت. 1397. عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه در واحدهای صنعتی دفاعی، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 1(1)، 140-118.
عسکری، احمد. ابراهیمی، برات. پارسا، پرویز و فاندیز، حسین. 1397. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تحول در ساختار سازمان‌های نظامی. فصلنامه مدیریت نظامی، 18(3)، 30-1.
عینی‌پور، جواد و آقایی، اصغر. 1397. پیش‌بینی رفتار نوآورانه و خلاقیت سازمانی بر اساس مدیریت جهادی مبتنی بر سرمایه روان‌شناختی، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 6(1)، 159-139.
قجری، محسن. کریم‌زاده بارده، محسن و شکراللهی، محمد. 1392. بررسی و شناسایی عوامل سازمانی مؤثر در ایجاد خلاقیت در مدیران و کارکنان آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا، توسعه‌سازمانی پلیس، 47، 68-49.
قربانی، ابراهیم و دباغ، رحیم. 1395. بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی در بین کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر (موردمطالعه: پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی)، فصلنامه منابع انسانی ناجا، 11(45)، 32-9.
کیانی، ندا و رادفر. رضا. 1394. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری سازمان با استفاده از مدل دیمتل. مدیریت بهره‌وری، 9(4)، 130-111.
هادیان، مهدی و مروی‌نام، محمدرضا. 1395. بررسی میزان تأثیرپذیری متقابل خلاقیت و ارزیابی‌های آموزشی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 6(22)، 203-187.
هاشم‌زاده، ابراهیم. حاجی‌حسینی، حجت‌الله. رادفر، رضا و ملک‌زاده، کرامت. 1393. عوامل مؤثر در ایجاد توانمندی‌های نوآوری (مطالعه موردی یک مرکز پژوهشی صنعت هوایی در ایران)، مدیریت نوآوری، 3(1)، 100-75.
هوشمندیار، نادر. 1395. توسعه مدیریت و نقش خلاقیت پلیس در نظم و امنیت عمومی، فصل‌نامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(4)، 120-97.