نویسنده = رضا اسدی فرد
تقویت روابط در شبکه‌های همکاری علم و فناوری طی چهار سال مطالعه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 119-145

سیدحامد مزارعی؛ رضا اسدی فرد؛ آرمان خالدی؛ مهدی پاکزاد بناب


شناسایی ابزارهای سیاستی برای توسعه همکاری‌های فناورانه شرکت های بزرگ صنعتی با شرکت های دانش بنیان

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 147-173

حمیدرضا شکری؛ سیدمهدی سادات رسول؛ رضا اسدی فرد؛ سید حمزه حسنی


عوامل ضروری برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن بین شرکت‌های بزرگ و کوچک در بخش نانوفناوری ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 139-168

آرمان خالدی؛ شعبان الهی؛ مهدی مجیدپور؛ رضا اسدی فرد


فراترکیب عوامل موثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 23-52

فاطمه ثقفی؛ سیدحامد مزارعی؛ محمد خوانساری؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ رضا اسدی فرد


تحلیل چالش‌های راهبری شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری : مطالعه پنج شبکه منتخب در ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 77-102

علی شهابی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر؛ رضا اسدی فرد


چارچوب تحلیلی زیست‌بوم همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک فناوری‌محور

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-32

شعبان الهی؛ آرمان خالدی؛ مهدی مجیدپور؛ رضا اسدی فرد


دسته‌بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 109-138

مصطفی محسنی کیاسری؛ مهدی محمدی؛ احمد جعفر نژاد؛ نیما مختارزاده؛ رضا اسدی فرد