موضوعات = نوآوری و مدیریت دانش
الگویی برای توسعه آینده بنیان مدیریت دانش؛ مورد پژوهی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 113-142

احمد برومند کاخکی؛ نیلوفر رادنژاد؛ امیر ناصر اخوان؛ محمدجواد مستوفی


بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به اشتراک گذاری خطاها

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 29-52

مصطفی جهانگیر؛ علیرضا خوراکیان؛ محمد لگزیان