موضوعات = تجاری سازی محصول/فناوری
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی و اولویت بندی خدمات تجاری سازی مورد نیاز واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 137-161

هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ میثم محمدی؛ حسین زادبر


5. اولویت بندی چالش های توسعه و موفقیت شرکت های زایشی در حوزه زیست فناوری

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-102

محمد نقی زاده؛ مهدی اوجانی؛ سهراب آقازاده؛ عاطیه صفردوست؛ کامیار غفاریان