موضوعات = تجاری سازی محصول/فناوری
شناسایی و اولویت بندی خدمات تجاری سازی مورد نیاز واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 137-161

هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ میثم محمدی؛ حسین زادبر


اولویت بندی چالش های توسعه و موفقیت شرکت های زایشی در حوزه زیست فناوری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 83-102

محمد نقی زاده؛ مهدی اوجانی؛ سهراب آقازاده؛ عاطیه صفردوست؛ کامیار غفاریان