دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 35، خرداد 1400 

مقاله پژوهشی

الگوهای سیاست‌گذاری منطقه‌ای علم، فناوری و نوآوری در سطح آموزش عالی؛ سناریوپردازی به روش نقشه شناختی

صفحه 9-44

رضا نقی زاده؛ احمد برومند کاخکی؛ امیر هوشنگ حیدری؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی


تحلیل مدل کسب و کار هشت شرکت بخش زیست دارو در ایران

صفحه 75-100

مریم گودرزی؛ سید سروش قاضی نوری؛ رضا رادفر؛ عباس کبریایی زاده